Pressmeddelande 2008-02-15

Informationschef lennarth förberg

Bth fortsätter som eget lärosäte

Blekinge tekniska högskolas styrelse har beslutat att med full kraft realisera sin forsknings- och utbildningsstrategi samt att avstå från att gå vidare mot en fusion med växjö universitet och högskolan i kalmar.

BTH:s styrelse har under hösten 2007 noga analyserat fusionsfrågan och gått igenom de underlag som successivt arbetats fram. Under detta arbete har för- och nackdelar för BTH i ett fusionerat lärosäte noga vägts mot varandra. Vidare har styrelsen jämfört verksamhetens utvecklingsmöjligheter som en del av ett gemensamt lärosäte i sydost med dem man skulle ha som enskild högskola.

Ytterligare profilering nödvändig

Styrelsen finner att BTH har goda möjligheter att utvecklas genom att följa den lagda strategin med sikte på att under perioden 2009 – 2012 bli en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Att ingå i en fusion skulle innebära att BTH skulle blivit en del av sydostuniversitetet och dess gemensamma strategi, vilket kan innebära att BTH:s möjligheter till ytterligare profilering blir mer begränsade.

Det beslut som fattats idag utesluter inte samarbete med Växjö och Kalmar inom ramen för den strategiska alliansen Akademi sydost, där avtalet ännu inte löpt ut. Dessutom finns redan idag ett stort antal avtal om samarbete i Europa såväl som USA, Australien och Asien. Med dagens beslut väljer BTH att fortsätta följa sin forsknings- och utbildningsstrategi och behåller möjligheten att samverka med andra lärosäten.

Kvalitet och excellens

Under arbetet med strategin och den analys som då gjorts, har det successivt blivit tydligt att BTH har större utvecklingsmöjligheter på egen hand än som en del av ett sydostuniversitet.

- BTH har en dynamisk styrelse och ledning som vill arbeta enligt den strategi vi antagit. Mot denna bakgrund har min styrelse och jag idag beslutat att uppdra åt rektor att inte ansluta till Växjös och Kalmars fusion, säger högskolestyrelsens ordförande Akbar Seddigh.

Även om BTH är ett litet lärosäte så finns excellenta forskningsmiljöer. Kraven på ökad kvalitet och excellens bedöms kunna uppnås snabbare som enskilt lärosäte än som ett av landets stora lärosäten räknat efter antalet studenter. Utvecklingen kommer att främjas av det internationella inslaget som redan är påtagligt vid BTH. Möjligheterna att i det korta loppet arbeta med kvalitetshöjning och effektivisering kan tvärt om hämmas av det omfattade administrativa arbete som skulle bli nödvändigt för att slå samman de tre lärosätena.

Det arbete som enskilda medarbetare vid BTH lagt ned under utvärderingstiden har kommit till nytta i strategin och kommer även fortsättningsvis att användas i det strategiska arbetet. Styrelsen betonade vikten av samverkan med andra lärosäten och de samarbeten som uppstått inom ramen för Akademi sydost ska fortlöpa och vidareutvecklas.

- Jag har fått det spännande uppdraget att tillsammans med studenter och anställda och samarbetspartners förverkliga BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi och det arbetet har vi redan börjat, säger rektor Ursula Hass.

Ytterligare information ges av rektor Ursula Hass på telefon 0455-38 50 01, 0709-80 75 87 eller rektor@bth.se.

Redigera
Share Dela