Programorganisation för sektionen för ingenjörsvetenskap

Programorganisationen innehåller personal och resurser för att driva de utbildningsprogram som utbildningsnämnden har överlåtit till sektionen att ansvara för. Programorganisationen organiserar följande funktioner och externa resurser:

 • Utbildningsansvarig
 • Programansvariga
 • Programsekreterare
 • Studerandeadministratörer
 • Studievägledning
 • Marknadsföring
 • Externa resurspersoner

Programorganisationen har till uppgift att för sektionens räkning:

 • Driva och utveckla de program som vi är ansvariga för
 • Ta fram nya program som attraherar studenter och som svarar mot arbetsmarknadens behov av ingenjörer och tekniker
 • Tillgodose studenternas behov av support så att de framgångsrikt kan fullfölja sina studier
 • Sköta all administration runt program och kurser

Organisatorisk uppbyggnad

Sektionens Utbildningsansvarige (UA) har ansvaret för programorganisationen. Samtliga interna funktioner inom programorganisationen rapporterar till UA som i sin tur är ansvarig inför sektionschefen.

Varje utbildningsprogram anförs av en programansvarig (PA). PA har det övergripande ansvaret för det enskilda utbildningsprogrammet när det gäller både strategiska utveckling, kvalité samt drift.

Till varje utbildningsprogram finns också kopplat en programsekreterare (PS) som sköter programmets dagliga administation och kompletterar programledaren.

Sektionen har också en studerandeexpedition (SE) där studenterna kan få hjälp på daglig basis med enklare problem i samband med sina studier.

Sektionen har också en studievägledare (SV) som hanterar studievägledning inom programmen.

Sektionen har även en separat marknadsföringsfunktion (MF)

För var och en av ovanstående funktioner finns ett styrdokument (instruktion) beskriver vilka uppgifter som ligger på den enskilda funktionen och avgränsningar till andra funktioner.

Råd för programorganisationen

Sektionens lilla programråd (LPR) träffas en gång i månaden. Lilla programrådet består av UA, PA, PS, SV, MF och hanterar löpande rutinärende under sina möten.

Arbetsgrupper inom rådet

Inom ING:s råd finns följande specifika programråd:

 • Civilingenjörsprogram
 • Övriga program inom maskinteknik
 • Övriga program inom elektroteknik
 • Övriga program inom hållbarhet
 • Matematik

Programråden svarar för den professions/ämnesrådgivning  som programmen inom ämnesområdet behöver samt utgör ett stöd för programmens programansvariga. Programrådens medlemmar kan vara i kontakt även mellan de två tillfällen då personerna träffas "på plats". Kommunikationen inom programrådensker vid behov via mail eller "livemöten" på distans t.ex. via adobe connect. Varje arbetsgrupp företräds av en person som antingen kan vara proramansvarig eller extern representant.

 

Redigera
Share Dela