VINNOVA funds Blue Energy application within Strategic Research Agenda call

Blue Energy - Projektbeskrivning för framtagning av strategisk forsknings- och innovationsagenda inom havsenergi

Havsenergi är ett område med stor potential att skapa fördelar för miljö och klimat samt arbetstillfällen och hållbar tillväxt. Sverige har en unik möjlighet att bli en ledande aktör i denna växande framtidsindustri. För att lyckas krävs, förutom politiska insatser i form av långsiktiga spelregler, ökad samverkan mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och offentliga aktörer. En strategisk forsknings- och innovationsagenda som samlar en bred grupp intressenter bakom gemensamma mål skulle starkt bidra till branschens utveckling. Den skulle också möjliggöra forsknings- och utvecklingssynergier mellan teknologier i olika utvecklingsstadier, exempelvis våg- och tidvattenkraft samt bottenfast och flytande havsbaserad vindkraft, och därigenom skapa förutsättningar för gränsöverskridande innovation. Chalmers, tillsammans med en bred initial projektgruppering, ansöker därför om medel för att genomföra ett projekt med syfte att ta fram en övergripande nationell forsknings- och innovationsagenda för havsenergi. Projektet kommer att genomföras med utgångspunkt i en öppen och inkluderande process där samtliga intressentgrupper ges möjlighet att bidra till och påverka det slutliga resultatet. 

BTH contact is Professor Tobias Larssontlr@bth.se.

Partners

 • Minesto AB
 • Ocean Harvesting AB
 • Vigor Wave Energy AB
 • Waves4Power AB 
 • SeaTwirl AB 
 • Marin Biogas AB 
 • Hexicon AB 
 • Navigationsteknik AB 
 • Pöyry Swedpower AB 
 • KanEnergi Sweden AB 
 • DNV Kema Energy & Sustainability AB 
 • IMCG  
 • SP 
 • Blekinge Tekniska Högskola  
 • Chalmers tekniska högskola 
 • Ocean Energy Centre 
 • Svenskt Vinkraftstekniskt Centrum 
 • Västra Götalandsregionen

More information

Edit
Share Share