Etisk rådgivning vid forskning på människor

Lag om etikprövning

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Den omfattar vanligtvis forskning på levande personer, men också exempelvis forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Från 2004 finns en central samt sex regionala nämnder för etikprövning. Dessa tar ut en avgift för varje ansökan, vilken betalas av forskningshuvudmannen.

Enligt den forskningsetiska lagstiftningen faller viss forskning utanför det nämnderna enligt lag ska bedöma. Nämnderna utför exv. ingen granskning av studentuppsatser på kandidat- och magisternivå om dessa inte är en del av ett etablerat forskningsprojekt. Som en följd av detta har nu flera lärosäten bildat lokala forskningsetiska kommittéer, så också i lärosätena i Sydost.

Kommitténs sammansättning

Etikkommittén Sydost bildades 2005 och består av representanter från BTH, Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län och Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet innehas för närvarande av BTH och vice ordförande finns vid Landstinget i Blekinge. BTH:s representanter är ordförande i kommittén Göran Holst, Sektionen för hälsa och Kerstin Arnesson, Sektionen för management.

Uppdrag för Etikkommittén Sydost

Observera att lagen om etikprövning (2003:460) avser all forskning som avser människor, inte enbart forskning inom hälsa och vård. Oavsett vilket område eller ämne forskning genomförs i, ska etiskt ställningstagande göras av ansvarig forskningshuvudman om forskningen avser människor.

Länk till Etikkommittén Sydost

På etikkommitténs hemsida finns information om hur man ansöker om etisk rådgivning hos kommittén och länkar till forskningsetisk lagstiftning. Dessutom finns en blankett för etisk egengranskning som hjälp att bedöma om forskningen går under Lag om etikprövning (2003:460). Gör den det ska en ansökan för etisk granskning skickas till regional nämnd, för BTH:s del etikprövningsnämnden i Lund. Se nedan för mer information om Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Om forskningen inte går under lagen men avser människor eller är arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå, kan etisk rådgivning ges av Etikkommittén Sydost. Exempelvis kan rådgivning vara en hjälp: vid utformning av informationsbrev till medverkande i studier, för att granska enkäter så att frågorna inte upplevs kränkande, och för att skapa insikt om hur insamlade data ska förvaras. Kommitténs uppdrag är att:

  • göra rådgivande etisk bedömning/granskning av forskningsprojekt
  • göra rådgivande etisk bedömning av studentprojekt
  • bevaka och vara kunskapsresurs i forskningsetiska frågor
  • hålla kontakt med de regionala etikprövningsnämnderna
  • bidra till en ökad medvetenhet och ökat samarbete kring forskningsetiska frågor

Välkommen att höra av er med frågor till Tobias Ericson (sekreterare i kommittén), tobias.ericson@bth.se

Regionala etikprövningsnämnden i lund

Länk till Etikprövningsnämnden i Lund (öppnas i nytt fönster).

Gunilla Albinsson, BTH, har under perioden 1 januari 2013 - 31 december 2016 ett förordnande som ordinarie ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har i enlighet med de angivna författningarna till uppgift att pröva frågor om godkännande av sådan forskning som avses i 3-5§§ lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Nämnden har vidare till uppgift att pröva frågor om godkännande enligt 2 kap. 3§ lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården med mera. I enlighet med 2§ förordningen med instruktion för regionala etikprövningsnämnder får nämnden också lämna rådgivande yttrande över forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av lagen om etikprövning av forskning som avser människor.

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har två avdelningar för prövning av medicinsk forskning samt en avdelning för prövning av övrig forskning. Varje avdelning har tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Upptagningsområdet är forskning vid Lunds universitet, Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter samt kommuner i Skåne, Blekinge och Hallands län.

 

 

Texten uppdaterad 2014-01-07

Redigera