Propositioner av extra intresse för BTH

 


 

En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor

Prop. 2009/10:149
Utgiven: 23 mars 2010
Avsändare: Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

Propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor syftar till att öka friheten för statliga universitet och högskolor inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som innebär omfattande avregleringar av den interna organisationen och läraranställningar. Det så kallade EA-regelverket, som gäller för myndigheters ekonomiadministration, bör ses över för att bättre anpassas till lärosätenas förutsättningar.

Länk till regeringens sida om propositionen (öppnas i nytt fönster)

Länk till högskole- och forskningsminister Tobias Krantz debattartikel 23 mars 2010 (öppnas i nytt fönster)

 


 

Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen

Prop. 2009/10:139
Utgiven: 22 mars 2010
Avsändare: Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I propositionen Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen föreslår regeringen att inriktningen på det nationella kvalitetssäkringssystemet för universitet och högskolor förändras för att möta de nya krav som ställs utifrån målsättningar om ökad frihet, internationalisering och hög kvalitet. Sverige behöver ett kvalitetssäkringssystem som stärker drivkrafterna för att uppnå högt ställda krav på resultat i utbildningarna. De universitet och högskolor som har utbildningar av hög kvalitet bör premieras genom ökade anslag.

Länk till regeringens sida om propositionen (öppnas i nytt fönster)

 


 

Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter

Prop. 2009/10:65
Utgiven: 19 februari 2010
Avsändare: Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) föreslås att det införs en bestämmelse i högskolelagen (1992:1434) som innebär att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska medborgare och för medborgare i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Regeringen föreslår att medborgare från övriga länder, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011.

I propositionen beskriver regeringen också hur ett system med studieavgifter bör utformas. De nya bestämmelserna i högskolelagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Länk till regeringens sida om propositionen (öppnas i nytt fönster)

Länk till universitetskansler Anders Flodströms debattartikel Är den svenska högskolan på väg? daterad 2010-03-11 (öppnas i nytt fönster)

 


 

Redigera