Cecilia Fagerström

Jag har en bakgrund som sjuksköterska och tog min examen vid BTH 2001. Blev knuten till BTH genom ett forskningsprojekt samtidigt som jag arbetade i vården. Jag disputerade vid Lunds universitet 2007 med en avhandling med fokus på äldres hälsa och välbefinnande i ett europeiskt perspektiv. Har även Social omsorgsexamen med inriktning mot arbetsledning och äldreomsorg, har arbetat i olika ledningsfunktioner inom den kommunala äldreomsorgen och som sjuksköterska inom både kommunala och landstingsverksamheter.

2011 blev jag docent i vårdvetenskap vid BTH och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med såväl nationella som internationella forskargrupper och multidisciplinära team för att förbättra situationen för äldre i samband med att deras hälsa försämras. Att arbeta tillsammans med olika professioner är som jag ser det en framgångsfaktor för att kunna lösa utmaningen att ge en god och säker vård och omsorg för invånaren. Idag är jag engagerad i ett nationellt longitudinellt projekt om åldrandet och om äldres vård och omsorg (SNAC). Är ledamot i den lokala (Blekinge) och nationella styr- och samordningsgruppen i projektet. Projektdesignen ger gynnsamma möjligheter att utveckla tvärprofessionellt samarbete på nationell nivå.

Har inom ramen för min anställning på BTH arbetat med utbildningsfrågor, både genom planering och direkt i utbildningen parallellt som jag har bedrivit forskning inom äldreområdet. Jag ser stora vinster med att få in forskning i grundutbildningen för att öka studenternas förståelse och intresse för huvudområdet och öppna dörren för en karriär inom akademin. Som aktivt forskande lärare är min ambition att föra ut aktuell evidens till studenter och vårdpersonal. En del av min tjänstgöringstid är jag kopplad till Blekinge kompetens centrum vilket möjliggör detta ytterligare. Kombinationstjänsten ger också stora möjligheter till att skapa samverkanskanaler mellan BTH och landstinget Blekinge samt kommuner i Blekinge.

Frågor som berör mig och som jag vill arbeta extra med är att få in forskning i utbildningen på ett mer naturligt och bättre sätt. Jag vill också arbeta med BTH:s varumärke och frågor om hur vi kan förbättra arbets- och studentmiljön på skolan för att studenter ska känna sig stolta över sin utbildning vid BTH, återkomma och tipsa andra om BTH:s verksamheter. Ytterligare en fråga som intresserar mig är hur vi arbetar med att implementera forskningsresultat.

 

Cecilia Fagerström

 

 

Redigera