In English below

Ett Stilla rum på Blekinge Tekniska Högskola

I likhet med andra lärosäten, sjukhus och andra organisationer, har Blekinge Tekniska Högskola, BTH, ett rum som är ägnat åt tystnad. Här kan BTH:s studenter och anställda vistas för enskild andakt, bön och kontemplation.

Riktlinjer och regler för nyttjande av BTH:s Stilla rum

- Stilla rum är inrättat för enskild andakt, bön och kontemplation för studenter och anställda vid BTH.

- Stilla rum är inte till för samtal, studier, för att äta eller för att vila.

- Stilla rum är öppet för alla, oavsett religion, kön eller sexuell läggning.

- Användandet av Stilla rum är kostnadsfritt.

- Stilla rum kan inte reserveras eller bokas för gruppsammankomster eller inför religiösa högtider, förutom av någon som är officiellt verksam religionsföreträdare vid BTH.

Inventarier och utsmyckningar i BTH:s Stilla rum

- Permanenta och synliga inventarier och utsmyckningar företräder eller speglar inte en specifik religion, trossystem eller tradition. Undantag från detta kan vara en enkel väderstrecksmarkering mot Mekka.

- Det ges möjlighet till förvaring av rekvisita av konfessionell typ, såsom bönemattor, andlig litteratur, ikoner etc. Denna rekvisita ska kunna nyttjas av besökare till Stilla rum och ska återbördas till förvaringsplatsen efter användning.

- BTH har rätt att avlägsna litteratur och annat material som anses strida mot BTH:s värdegrund.

Tillgång till Stilla rum

Rummet ligger i Rotundan på Campus Gräsvik. Ingång via gaveln mot hus H.
Kontakta studenthälsan för att få åtkomst till stilla rummet.

 

In English

A Reflection Room at Blekinge Institute of Technology

In conformity with other universities, hospitals, etc., Blekinge Institute of Technology, BTH, has a room that is dedicated to silence. Here, BTH students and staff may carry out meditation, reflection or prayer.

Guidelines and rules for the use of BTH's Reflection Room

- The Reflection Room is set up for private devotion, prayer and contemplation for BTH students and staff.

- The Reflection Room is not for conversation, study, to eat or to rest in.

- The Reflection Room is open to all, regardless of religion, gender or sexual orientation.

- Use of the Reflection Room is free of charge.

- The Reflection Room cannot be reserved or booked for group gatherings or for religious holidays, except by someone who is an officially active religious representative at BTH.

Furnishings and decorations in BTH's Reflection Room

- Permanent and visible furnishings and decorations are not representing or do not reflect a specific religion, belief system or tradition. Exceptions to this may be a simple compass marker pointing to Mecca.

- There is storage facility for attributes of the denominational type, such as prayer mats, spiritual literature, icons, etc. These attributes can be used by visitors to the Reflection Room and shall be returned to the storage area after use.

- BTH has the right to remove books and other materials deemed contrary to the BTH values.

Access to the Reflection Room

The room is in house Rotundan at Campus Gräsvik. Entrance on the side of the buildning facing building H. Contact student health service for access to the Reflection Room.

Redigera