Val till fakultetsnämnden och utbildningsnämnden 2011-2013

Val av ledamöter i Fakultetsnämnden och Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola för mandatperioden 2011-2013 sker onsdagen den 8 december 2010.

 

Enligt organisationsplanen för Blekinge Tekniska Högskola ska en fakultetsnämnd och en utbildningsnämnd finnas vid högskolan. Till nämnderna ska representanter för lärarna väljas enligt nedanstående. Val förrättas enligt Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Enligt högskoledirektörens beslut  F586/10 förrättas val av ledamöter till fakultetsnämnd och utbildningsnämnd vid Blekinge Tekniska Högskola onsdagen den 8 december. Valet sker samtidigt på högskolans campus i Karlskrona och Karlshamn.

Detta innebär att preliminär röstlängd och valberedningens förslag till sammansättning av ledamöter i nämnderna ska publiceras på BTH:s webbplats senast den 17 november.

Alternativa förslag på sammansättning av ledamöter ska vara ingivna till registrator senast den 26 november.

Slutgiltiga förslag och fastställd röstlängd ska publiceras senast den 1 december.


Valresultat

Utdrag ut rösträkningsprotokollet:

"§ 4 Rösträkningen utföll på följande sätt.

Fakultetsnämnden

Antal avlagda röster: 64

Antal ogiltiga röster: 0

Valberedningens förslag: 30 röster

Alternativ: 34 röster

Därmed har lärarna vid Blekinge Tekniska Högskola utsett

Johan Berglund

Jürgen Börstler

Håkan Grahn

Claes Hedberg

Vanja Lindberg

Erik Lindström

Claes Wohlin

till ordinarie ledamöter i fakultetsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

och

Göran Holst

Philippe Rouchy

till ersättare för ordinarie ledamöter i fakultetsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola.

Som ordförande föreslås: Claes Wohlin

Som vice ordförande föreslås: Claes Hedberg

Som ersättare för vice ordförande föreslås: Jürgen Börstler

Utbildningsnämnden

Antal avlagda röster: 69

Antal ogiltiga röster: 4

Valberedningens förslag: 65 röster

Därmed har lärarna vid Blekinge Tekniska Högskola utsett

Marie Aurell

Christel Borg

Michael Mattsson

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

till ordinarie ledamöter i utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

och

Bengt Aspvall

Göran Holst

Daniel Nilsson

till ersättare för ordinarie ledamöter i utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola.

Som ordförande föreslås: Michael Mattsson

Som vice ordförande föreslås: Agneta Sundberg

Som ersättare för vice ordförande föreslås: Marie Aurell"

Rektors beslut om ordförande, vice ordförande och ersättare för vice ordförande

Rektor har för mandatperioden 2011-01-01-2013-12-31 beslutat (R132/10)

  • att i fakultetsnämnden utse professor Håkan Grahn till ordförande och professor Claes Hedberg till vice ordförande.
  • att utse universitetslektor Jürgen Börstler som ersättare för vice ordförande om någon av ordförande eller vice ordförande i fakultetsnämnden avgår under mandatperioden.
  • att i utbildningsnämnden utse universitetslektor Michael Mattsson till ordförande och universitetslektor Agneta Sundberg till vice ordförande.
  • att utse universitetslektor Marie Aurell som ersättare för vice ordförande om någon av ordförande eller vice ordförande i utbildningsnämnden avgår under mandatperioden.


Valet genomförs

Onsdagen den 8 december kl. 11.00-12.30 och 13.30-14.30

Karlskrona: plan 3 i byggnad A (den runda receptionsbyggnaden)
Karlshamn: plan 2, etapp 2, utanför hissen

Instruktioner för valet (pdf) (öppnas i nytt fönster)

Fastställda röstlängder

Fastställd röstlängd för val till fakultetsnämnden (pdf) (öppnas i nytt fönster)

Fastställd röstlängd för val till utbildningsnämnden (pdf) (öppnas i nytt fönster)

Valberedningens förslag

I arbetet har valberedningen tagit hänsyn till ett antal faktorer såsom vetenskaplig kompetens, ämnesmässig bakgrund, kön, ålder, erfarenhet från tidigare nämnder, att de nominerade varken sitter i andra beslutande organ, eller att de suttit mer än en period för nämnd de föreslås till. Valberedningen har också tagit hänsyn till förmågan att uttrycka sig muntligen och skriftligen på svenska, till personliga egenskaper och sist men inte minst till hela nämndens förutsättningar att göra ett bra arbete.

Fakultetsnämnden

Som ordförande föreslås:

Wlodek J. Kulesza, professor (BTH-forskningsområde)

Som vice ordförande föreslås:

Markus Fiedler, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Som ledamöter föreslås:

Lars Bengtsson, professor (BTH-forskningsområde)

Karl Bergman, universitetslektor (annat forskningsområde)

Doris Bohman, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Sara Eriksén, professor (BTH-forskningsområde) (ersättare för vice ordf.)

Sophie Hallstedt, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Som ersättare för ledamöterna föreslås:

Jürgen Börstler, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Victoria Carlsson Wahlgren, universitetslektor (annat forskningsområde)

Utbildningsnämnden

Som ordförande föreslås:

Michael Mattsson, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Som vice ordförande föreslås:

Agneta Sundberg, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Som ledamöter föreslås:

Marie Aurell, universitetslektor (annat forskningsområde) (ersättare för vice ordf.)

Christel Borg, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Rose-Marie Olsson, universitetslektor (annat forskningsområde)

Mats Pettersson, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Stefan Sjödahl, universitetsadjunkt (BTH-forskningsområde, ej disputerad)

Som ersättare för ledamöterna föreslås:

Bengt Aspvall, professor (BTH-forskningsområde)

Göran Holst, universitetslektor (annat forskningsområde)

Daniel Nilsson, universitetsadjunkt (BTH-forskningsområde, ej disputerad)

Alternativa förslag

Fakultetsnämnden

Som ordförande föreslås:

Claes Wohlin, professor (BTH-forskningsområde)

Som vice ordförande föreslås

Claes Hedberg, professor (BTH-forskningsområde)

Som ledamöter föreslås:

Johan Berglund, professor (BTH-forskningsområde)

Jürgen Börstler, universitetslektor (BTH-forskningsområde) (ersättare för vice ordf.)

Håkan Grahn, professor (BTH-forskningsområde)

Vanja Lindberg, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Erik Lindström, universitetslektor (annat forskningsområde)

Som ersättare för ledamöterna föreslås:

Göran Holst, universitetslektor (annat forskningsområde)

Philippe Rouchy, universitetslektor (BTH-forskningsområde)

Fullmaktsblanketter

Fullmaktsblankett - val till fakultetsnämnden (word-dokument)

Fullmaktsblankett - val till utbildningsnämnden (word-dokument)

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden består av

A Sex lärare med doktorsexamen från de forskningsområden inom vilka BTH anordnar utbildning på forskarnivå.

B En lärare med doktorsexamen från övriga forskningsområden.

C Två studenter.

Bland lärarna utser rektor ordförande (dekanus) och vice ordförande (prodekanus) efter förslag från lärarna i samband med val.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden består av

A Sju lärare varav fem från de forskningsområden inom vilka BTH anordnar utbildning på forskarnivå och två lärare från övriga forskningsområden. Av dessa lärare ska minst sex ha avlagt doktorsexamen.

B Två studenter.

Bland lärarna med doktorsexamen i nämnden utser rektor ordförande och vice ordförande efter förslag från lärarna i samband med val.

Röstberättigade och valbara (för utförlig information se valföreskrifterna)

Till fakultetsnämnden är vetenskapligt kompetenta, vilket i normalfallet innebär disputerade, lärare med en anställning om minst 40 % röstberättigade. Valbara är de som dessutom har ett tillsvidareförordnande eller ett visstidsförordnande som sträcker sig minst två år från 2011-01-01.

Till utbildningsnämnden är samtliga lärare med en anställning om minst 40 % röstberättigade. Valbara är de som dessutom har ett tillsvidareförordnande eller ett visstidsförordnande som sträcker sig minst två år från 2011-01-01.

Teknisk/administrativ personal och doktorander är varken röstberättigade eller valbara.

Valberedning

Valberedningens sammansättning framgår av rektorsbeslut R111/10. Enligt rektors beslut består valberedningen av:

Stefan Johansson, universitetslektor

Eva Lövstål, universitetslektor

Mats Walter, universitetslektor.

Valberedningen mottar tacksamt förslag på ledamöter till nämnderna. Sådana förslag måste vara valberedningen tillhanda senast fredagen den 5 november.

Valberedningens förslag kommer att publiceras på denna webbplats senast tre veckor före val.

Ansvarig för valets genomförande är valnämndens ordförande, planeringssekreterare Martin Jacobsson. Alla praktiska frågor rörande valet ställs till denne.

Redigera