Studentarbetsplats SAP

Tjänsten ger tillgång till en standardiserad, säker arbetsplats avsedd för studenter vid BTH. Hårdvaran kan vara stationär eller bärbar. I tjänsten ingår även inredning och möblering av gemensamma datorsalar.

Tjänsten studentarbetsplats finns i två olika utföranden:

SAP Standard är en standardiserad arbetsplats som innehåll ett basutbud av programvaror.

SAP Specifik är en SAP Standard med utökad programvara som är institutions-/enhetsspecifik. SAP Specifik finns i flera olika utföranden beroende på beställarens behov.

För detaljerad information om vad som ingår i SAP Standard och SAP Specifik, klicka på länkarna ovan.

Till tjänsten hör även ett

Målgrupp

Studenter inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

Möjliggör för studenter vid BTH att få tillgång till datorarbetsplatser främst i studiesyfte, samt möjliggör för utbildningsansvariga att nyttja gemensamma salar med datorarbetsplatser i undervisningssyfte.

Avgränsningar

  • Programutbudet i datorsalar beslutas i samråd med beställarrepresentanter från varje institution inför varje termin på fastställt datum.
  • All programvara avsedd för användning i datorsalar köps in i samråd med IT & Service.
  • Under pågående termin skall begäran om förändring i programutbudet inkomma minst sex veckor innan kursstart tillsammans med programvara och nödvändiga licenser.
  • Institutionerna ansvarar för institutionsspecifik programvara, vilket innebär att institutionen tillhandahåller programvara och nödvändiga licenser, ansvarar för testning och godkännande av utförd installation, samt tillhandahåller användarsupport till studenter.
  • En programvaruansvarig bör utses för varje ny programvara. Denne ska testa och skriftligen godkänna installationen tillsammans med IT & Service i god tid innan kursen startar.
  • Programvara avsedd för studentmiljö bör om möjligt köpas in i nätverksversion, ej s k "standalone".
  • Så kallade "shareware"- eller "evaluation" -versioner av programvara installeras ej, eftersom det strider mot datalagen. Undantag kan göras för så kallade "freeware" -versioner.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Gemensamma datorsalar är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Övriga studentarbetsplatser - s.k. korridorsdatorer som är utplacerade i högskolans allmänna utrymmen är tillgängliga för alla som har tillgång till BTHs lokaler. Studentarbetsplatser placerade i biblioteket är tillgängliga under biblioteket öppettider.

Support på studentarbetsplatser är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-12:00, 13:00-16:00.

Servicenivå

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera