Praktik-Integration - 2010

Projektägare är Karlskrona kommun, arbetsmarknadsenheten. Styrgruppen har bestått av  representanter från medfinansiärer, kommunstyrelsen, Karlskrona Företags- och hantverksförening, projektdeltagare och projektledare. Referensgruppen har bestått av representanter från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, invandrarföreningar, Kvinnligt resurscentrum i Karlskrona, fackföreningar och näringslivet. Projektgruppen har bestått av projektledare och sex projektmedarbetare. Samverkan har skett med Söderhamns kommun som driver ett projekt vid namn Högtrycket.

Syftet  var  bland annat att underlätta för målgruppen att komma vidare i arbete eller utbildning, att skapa gemensamma forum för möten mellan företag och arbetssökande samt främja entreprenörskap.

Målgruppen har varit deltagare i behov av extra stödinsatser och som uppburit ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra med  utländsk bakgrund, deltagare som varit helt arbetslösa samt unga som befunnit sig mellan studier och arbetslivet. Resultatet av uppdraget finns under Rapporter.

Följeforskare:

Ingalill Johansson

Lena Sellberg

bild som symboliserar nätverk

BIld:

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2280

Redigera
Share Dela