psykologisk forskningsmetodik

Innehåll

Forskningsmetodik, 15 högskolepoäng (15 ECTS).
Delkursen innebär studier i skilda delar av den psykologiska forskningsmetodiken. Delkursen består av tre moment:

Grundläggande forskningsmetodik. Momentet omfattar observationsmetodik, intervjumetodik, korrelationsforskning, experimentell –och kvasiexperimentell metodik. Frågor kring urval, kontroll och design är centrala under momentet. Till sitt omfång motsvarar momentet ca tre veckors heltidsstudier.

Statistisk analys. Statistisk analys med relevans för psykologi. Momentet omfattar regressions –och korrelationsstatistik samt parametrisk och icke parametrisk hypotesprövning. Till sitt omfång motsvarar momentet ca fyra veckors heltidsstudier.

Kvalitativ analys. Momentet innehåller en bred överblick över forskningens grundläggande filosofiska och idéhistoriska aspekter. De olika stegen i utformandet av ett kvalitativt forskningsprojekt behandlas. Grundtermer liksom olika former av kvalitativ bearbetning belyses. Momenten motsvarar ca tre veckors heltidsstudier.

Uppsatsarbete, 15 högskolepoäng (15 ECTS)
Delkursen innebär utarbetande och genomförande av en egen forskningsplan samt skriftlig och muntlig rapportering. Problemet ska ha tydlig relevans för psykologiämnet och vara väl förankrat i psykologisk teori och metodik. Forskningsproblemet ska formuleras i samråd med den studerandes handledare, förutsätta ett empiriskt angreppssätt och tillhöra någon av högskolans aktuella forskningsfält.

Särskilda förkunskapskrav

Avklarad kurs Psykologi,grundkurs,(30 hp)samt Psykologi, fortsättningskurs (30 hp) med minst 75% avklarat.


Anmälan för HT 2010 stänger den 15 april!

Redigera

 Follow PsykologiBTH on Twitter

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

Share Dela