Psykologi, fortsättningskurs

Innehåll

Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 högskolspoäng (7,5 ECTS)
Kursen innehåller arbetspsykologisk teori inom ledarskap och hållbar arbetsmiljö. Kursen utgår från såväl individ- och grupperspektiv som organisationsperspektiv. Ledarskap och hållbar arbetsmiljö relaterar till områden som organisationskultur, organisationsklimat, ledaren som arbetsmiljöfaktor, projektpsykologi, teamutveckling, ledarskap för kreativitet och människan i det flexibla arbetslivet.

Metagkognition- tänkande, reflektion och upplevelse, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Kursens syftar till att studenten ska förvärva fördjupad kunskap genom att studera olika teoretiska perspektiv rörande människors tänkande och mer specifikt hur individuella kognitiva och emotionella processer samverkar med omgivande förhållande. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt kunskapsområdet metakognition och metakognitiva processers relation till sociala och tekniska förhållanden. Både praktiska och teoretiska aspekter på kognition kommer att behandlas.

Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen behandlar forskningsmetodologiska grunder inom ämnet psykologi. Såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder behandlas och statistiska övningar tillämpas.

Uppsats, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen syftar till att integrera och tillämpa tidigare kursavsnitt. Inom eget valt ämnesområde genomförs ett uppsatsarbete som presenteras och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Särskilda förkunskapskrav

Psykologi grundkurs eller motsvarande med minst 22,5 högskolepoäng avklarade.

Gör en sen anmälan för VT 2010 via Studera.nu
Anmälan för HT 2010 öppnar 15 mars

Fler fortsättningskurser i psykologi

Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv, 7.5 högskolepoäng

Redigera

 Follow PsykologiBTH on Twitter

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

Share Dela