Kulturella fenomen, individ och samhälle: Vt 2009

Kan ökad samverkan mellan olika myndigheter främja flyktingbarns lärandevillkor i traumatiserade familjer?
Det är en av frågorna i Lena Petersson-Nygren´s arbete med titeln: "Se till mig som liten är - Flyktingbarns lärandevillkor i traumatiserade familjer"
Länk till Lenas abstract


Idag räknas en större procent av jordens befolkning till att vara två- och flerspråkiga. Vad är det egentligen flerspråkiga elever går igenom i sin språkinlärning? Hur tycker det att vara flerspråkig påverkat dem? Det är frågor som Insiya Galely tar upp i sitt arbete med titeln: Många Språk- Ja tack!
Länk till Insiyas abstract


I Charlotta Mellgrens arbete Hinder på vägen mot digital kompetens- en studie om digitala klyftor och
digital integration av etniska minoritetsgrupper
har hon bl a ställt frågan Hur ger vi alla möjligheten att uppnå digital kompetens?
Länk till Charlottas abstract

Selim Neziraj har studerat människor med invandrarbakgrund som har någon form av handikapp. Hans fråga är: Påverkar motivation, personlig utveckling och självförtroende  integrationen av människor med invandrar bakgrund som har någon form av handikapp? Titeln på Selims arbete är: Jusufprojektet- ett projekt som hjälper invandrare med funktionshinder att få jobb
Länk till Selims abstract

Förändring, utveckling och lärande

Charlotte Gyllenhammars studie som rör värderingar, kultur och klimat i ett specifikt företag har vid detta datum inte hunnit delges till företaget pga stor arbetsbörda hos dem. Därför kommer inget av studien att publiceras här utan hon välkomnar er till sin offentliga redovisning i Ronneby den 2 juni. Titeln på Charlottes arbete är: Att skrapa på ytan - en studie om värderingar i ett företag och hennes fråga är: Att arbeta med värderingar och värdeord i företag, är det meningsfullt eller meningslöst?

Ledaren är ofta en förebild i organisationer hur präglas de av dagens föränderliga samhälle att leda? är den fråga som Jessica Hamreteg och Camilla Martins arbetat med. Titeln är En ledarskapsstudie inom McDonalds.
Länk till Camillas och Jessicas abstract

Motivation och beteende

Många människor har svårt att känna någon arbetsglädje och hittar inte motivationen för sina arbetsuppgifter. Vad kan man göra åt detta? Heléne Falk har i sitt arbete Skapa motivation och arbetsglädje - några ledtrådar försökt att hitta det som människor tycker är det viktigaste för motivationen.
Länk till Helénes abstract


Ann Dohse och Dajana Jakupovic har i sitt arbete: Motivation - en kunskapsöversikt försökt att ta reda på vad motivation egentligen är för något och varför eller hur syndromet uppkommer. Deras huvudfråga i arbetet var: Hur står det egentligen till med motivationen bland våra skolelever och lärare i dag?
Länk till Anns och Dajanas abstract

Hur kan lärare i skolan möta den globala utmaningen att fostra den framtida människan? är frågan som Gorana Johansson jobbat med i sitt arbete Kreativitetens betydelse i klassrummet.
Länk till Goranas abstract

Lärande och lärandemiljöer

Lis Elvinsson har gjort en uppföljning av det kombinerade forsknings- och utbildningsprojektet som pågick under hösten 2008; Sårvårdsprojektet, där fyra studenter från Samhällsvetarprogrammet mot lärande, utveckling och kommunikation deltog. Hennes intresseväckande fråga är: Hur är det att som student få möjligheten delta i ett forsknings/samverkansprojekt?
Länk till Lis abstract
Länk till Lis presentation

Per Degrenius har även han ägnat sig åt att studera sjukvård: Diabetessjuksköterskans pedagogiska strategier när barn med diabetes skall börja använda insulinpump. I anknytning till sitt arbete ställer han frågan: Kan en pedagogisk strategi förbättra insulinbehandlingen?
Länk till Pers abstract
Länk till Pers presentation

Arbetsgrupper och konflikthantering

Anette Sandberg har ställt frågan: Hur hanterar godhetsstämplade ledare konflikter? och hennes arbete heter En empirisk studie om godhetsstämplade ledares konflikt-hantering.
Länk till Anettes abstract

Feven Tewolde och Lina Dominguez har arbetat med mångafaldsfrågor i sitt arbete som har titeln: Mångfald i arbetslivet. Deras fråga lyder kort och gott: Mångfald=kvalitetsfråga?
Länk till Fevens och Linas abstract

Titeln på Olga Martinez Huetes arbete är Den känslomässiga dimensionen. Arbetet handlar om känslor och inre processer hos individer i en konflikt situation.
Länk till Olgas abstract

Digital teknik

Karin Andreasson Tegemans arbete Don’t Jazz it up, undersöker hur animationer påverkar upplevelsen av webbsidor.
Länk till Karins websida

Beslutsfattande och påverkansprocesser

Vad påverkar studenters studieval? är den fråga som Abigail Hellström ställer sig i sitt arbete: "Studenters attityder
och beslutsfattande vid studieval"
Länk till Abigails presentationsfolder
Länk till "läsvänlig" version av folder

Skapandet av en inre röst

Michael Mania har studerat fenomenet kring hur vi skapar en inre röst när vi läser en text. Vems är rösten? Min egen? Författarens eller någon annan? Du hittar Michaels text "Rösten i det skrivna meddelandet" nedan!

Länk tilll Michael Manias text

 

Redigera
Share Dela