Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

Programmets övergripande mål är du som student skaffar dig en bred samhällsvetenskaplig kunskapsbas samt yrkesförberedelser anpassade för framtidens organisationer/samhällsförvaltningar. Inom programmet tillämpas varierande pedagogiska former såväl enskilt som i grupp. En tydlig profil är växelverkan mellan teoretiska frågeställningar och praktiska tillämpningar.

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Utbildningen innefattar även ekonomi, statsvetenskap, teknovetenskap, utrednings- och projektmetodik, socialpsykologi samt juridik. Arbetsplatsanknutna studier utgör en del av innehållet i programmets samtliga delkurser. Dessutom tematiseras tillämpad informationsteknik inom offentlig sektor samt hållbar utveckling. Inom programmet tillämpas varierande pedagogiska former såväl enskilt som i grupp. En tydlig profil är växelverkan mellan teoretiska frågeställningar och praktiska tillämpningar.

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning tillämpar ett forskande och undersökande arbetssätt, vilket innebär att utgångspunkten för studierna är att du styr lärandet, reflekterar över olika problemområden samt självständigt söker kunskap och tar ansvar för lärandet. Utbildningen bedrivs i form av heltidsstudier och genomförs företrädesvis vid campus. Några delkurser är såväl campus- som nätbaserade. I programmets femte termin erbjuds två inriktningar. Alternativ 1 innebär studier enligt programmets obligatoriska kurser. Alternativ 2 innefattar utlandsstudier under del eller hel termin. Valet av kurs/kurser vid utländskt universitet skall i möjligaste mån överensstämma med terminens obligatoriska programkurser.

NYHET! Ute till vänster hittar du programstudenternas egen hemsida. Innehållet på den sidan ansvarar studenterna själva för. Sidan är ny sedan VT 2008.

Studenter i biblioteksmiljö

Vad innebär tillämpad informationsteknik och arbetsplatsanknutna studier?

Tillämpad informationsteknik inbegriper informationsteknikens användningsområden med avseende på såväl organisationer som individer. Utgångspunkten är att du ska skaffa dig kunskap och förståelse för sociala och tekniska aspekter på hur informationsteknik kan användas i samhället. Tonvikt läggs vid hur framväxande tillämpningsområden påverkar organisationers handlingar och utvecklingsmöjligheter. En del av den tillämpade informationstekniken är e-government, som inbegriper elektronisk förvaltning, elektroniska tjänster samt elektronisk demokrati och är ett samlingsbegrepp för samhälleliga förändringsproceser. Förändringarna syftar till att integrera verksamhets- och teknikutveckling med medborgarperspektivet i centrum. Medborgarnas, de offentligt anställdas, politikers och teknikproducenters delaktighet i processerna är en viktig förutsättning och utgångspunkt för detta.

De arbetsplatsanknutna studierna utgör en del av innehållet i programmets samtliga kurser/delkurser. Det innebär att du redan under den första terminen knyts till en av de 13 organisationer/samhällsförvaltningar som samverkar med programmet. Den valda organisationen/samhällsförvaltningen blir din fadderorganisation under hela utbildningstiden. Vid 3-6 tillfällen ska du studera organisationen utifrån olika perspektiv. En särskilt utvald kontaktperson finns som hjälper dig att hitta rätt i organisationen med de frågor du ska arbeta med. Det kan exempelvis vara att med utgångspunkt i teorin studera organisationsstruktur, organisationskultur, makt, beslutsfattande, jämställdhetsaspekten, arbetsplatsens användande av e-tjänster, frågor om projektledning eller olika ekonomiska och juridiska styrmedel. De arbetsplatsförlagda studierna kan även handla om att du upptäcker en aspekt som du vill belysa ytterligare genom teoretiska studier. På så sätt möjliggörs integrering av teoretisk och praktisk kunskap.

De återkommande kontakterna med en arbetsplats syftar till att du ska berikas i din läroprocess. Förhoppningsvis tillförs även den organisation där dina arbetsplatsförlagda studier förläggs nya tankar och idéer, med ömsesidigt lärande som följd. Genom dina fortlöpande kontakter med arbetslivet stärks även möjligheterna till anställning efter avslutad utbildning.

Redigera
Share Dela