Programmets uppbyggnad

Uppläggningen av programmet är följande;

År 1

Sociologisk grundkurs 1-30hp

Grundkursen syftar till att studenten ska nå kunskap om sociologiämnets grundläggande begrepp, teorier och metoder samt förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle. Kursen består av fyra olika delkurser; Sociologins grunder, Vetenskapsteori och sociologisk metod, Arbetssociologi och Sociologisk tillämpning. De fyra delkurserna omfattar 7,5 hp vardera. I samtliga kurser tillämpas informationsteknologi inom offentlig sektor.

Förvaltningspolitik 7,5hp

Denna kurs syftar till att introducera begrepp och teoretiska utgångspunkter för studiet av förvaltning och förvaltningspolitik. Den offentliga sektorns organisering och funktion behandlas samt vårt offentliga etos. Även ges implementering en särskild plats, där frågor om värdegrund, mål, ledarskap, medarbetarskap och utvärdering belyses. Förvaltningspolitik behandlas även utifrån ett förändringsperspektiv.

Elektronisk förvaltning* 7,5hp

Kursen ger inblick i hur den pågående övergången till en alltmer elektronisk förvaltning påverkar och påverkas av de processer och strukturer inom svensk offentlig förvaltning. Kunskap ges också om politiska målsättningar inom området och en förståelse för att granska dessa utifrån olika perspektiv.

Ekonomisk introduktionskurs 7,5hp

Här ges en introduktion till olika delområden inom företagsekonomin, främst verksamhetsstyrning, och kunna relatera dessa till de förutsättningar som gäller inom den offentliga sektorn.

Förvaltningsekonomi 7,5hp

Kursen ger kunskaper i hur en liten öppen samhällsekonomi fungerar med utgångspunkt från ekonomiska teorier och problem. Även ges kunskaper om speciella budgeteringsregler och behandlar aktuella problem i den kommunala sfären.

År 2

Sociologisk fortsättningskurs 31-60hp

I fortsättningskursen fördjupas studentens förmåga att analysera sociala företeelser samt till fördjupad förståelse för samhälllets funktionssätt. Därtill ska studenten öka förmågan att kritiskt granska sociologiska teorier och praktiskt tillämpa dessa i form av en uppsats i begränsat omfång. Kursen ska även ge ökad kunskap i både kvalitativ som kvantitativ orienterad sociologisk metod. Kursen består av fyra olika delkurser; Sociologisk teori, Kvalitativ orienterad sociologisk metod, Kvantitativ orienterad sociologisk metod, Uppsats. De fyra delkurserna omfattar 7,5 hp vardera. I samtliga delkurser tematiseras tillämpad informationsteknologi inom offentlig sektor.

Utrednings- och projektledningsmetodik 7,5hp

Syftet är att studenten genom både praktiskt och teoretiskt tillvägagångssätt förvärvar kunskap om utrednings- och projektledningsmetodik. Utredningsmetodik innebär att studenten ska nå kunskap om olika typer av utredningsmetoder inom skilda organisationer och samhällsförvaltningar. Projektledningsmetodik innebär att studenten når förståelse och färdighetsträning i projektledning, projektorganisering och utredningsmetodik.

Socialpsykologins grunder 7,5hp

Kursen syftar till att ge kunskaper om socialpsykologiska teorier med fokus på jagets och medvetandets uppkomst, utveckling och betydelse för olika former av mellanmänskliga relationer. Ytterligare ett syfte är att förvärva kunskap om interaktion och ömsesidigt inflytande mellan grupp och individ.

Juridik i offentligrättslig miljö 15hp

År 3

Hållbar Jämställdhet 7,5hp

Kursen ger kunskap och förståelse för hur jämställdhet kan ses som en del av den hållbara utvecklingen. Studenten skaffar sig även kunskap om strategiskt arbete för hållbar utveckling och jämställdhetspolitik.

Ledarskap och offentlig etik 7,5hp

Denna kurs syftar till att studenten förvärvar kunskap och förståelse för demokrati och etikfrågor i arbetslivet och dess förändring. Studenten skaffar sig även förståelse för hur man kan analysera och hantera etiska dilemman. Särskilt fokus läggs på demokrati- och etik i offentliga verksamhet och riktar sig till personer i ledande ställning eller framtida chefsbefattningar.

Europarättslig grundkurs 7,5hp

Kursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om EU och europarätten. Ytterligare ett syfte är att studenten förvärvar förståelse för EU:s institutionella system, det europarättsliga källmaterialet och på vilket sätt europarätten får genomslag i nationell rätt.

Elektroniska tjänster 7,5hp

Syftet med kursen är att studenten ska nå grundläggande kunskaper i politiska målsättningar för offentliga elektroniska tjänster, främst inom Sverige. Deltagarna ska också ha grundläggande kunskaper i tekniska och sociala innovationer inom området samt ha grundläggande kunskaper för att kunna föreslå och utveckla nya e-tjänster.

Sociologisk Påbyggnadskurs 61-90hp

Påbyggnadskursen i sociologi syftar till att utveckla förmågan till självständig analys av sociala företeelser. Studenten ska även fördjupa kunskapen och färdigheterna i sociologiska forskningsmetoder samt sociologiska teorier med tillämpning på organisationsnivå. Kursen består av fyra olika delkurser; Sociologisk analys I, 7,5 hp. Sociologisk analys II, 7,5 hp. Uppsats 15 hp. I samtliga kurser tematiseras tillämpad informationsteknik inom offentlig sektor.

 

Studenten kan under termin 5 välja utlandsstudier med öppen inriktning motsvarande 15 hp eller 30 hp. Övriga 15 hp väljs ur terminens kursutbud. Utlandsstudier kan bedrivas där samarbetsavtal finns med Sektionen för management, Blekinge Tekniska Högskola.

 

*nätbaserad kurs

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela