LUPP-undersökning - Ungdomars livsvillkor

Sociologiämnet vid BTH genomför i samarbete med Karlskrona kommun, Sveriges kommuner och landsting, Ungdomsstyrelsen samt en kommun i Pretoria, Sydafrika, ett gemensamt projekt. Det övergripande syftet är att dels öka ungdomars delaktighet, dels genom komparativa studier av ungdomars livsvillkor i de båda länderna ge ytterligare en dimension av arbetet med ungdomsfrågor.

Bred kunskap om ungas situation är grundläggande för ungdomspolitiskt arbete. Genom en så kallad Lupp-undersökning (Lokal uppföljning av förd ungdomspolitik i kommuner) kan kunskapen om ungdomars livsvillkor fördjupas och ge indikationer på hur lokala ungdomssatsningar förhåller sig till de nationella målen för ungdomspolitik. Lupp-undersökningar gör det möjligt att undersöka ungdomars livsvillkor ur flera perspektiv. Frågor som behandlas är: Hur upplever ungdomar sin vardag? Hur bor de? Känner de sig trygga när de rör sig i samhället? Upplever de att möjlighet finns att påverka den fysiska miljön i skolan, skolmaten eller utbildningens innehåll? Är de nöjda med sina lärare och skolkamrater? Har de blivit utsatta för mobbning? Finns främlingsfientlighet och rasism i deras omgivning? Vad gör de på fritiden? Hur ser deras framtidsdrömmar ut?

Ytterligare en dimension i Lupp-enkäten handlar om demokrati och ungdomars makt och inflytande. Vilka möjligheter till reellt inflytande har ungdomarna? Kan de påverka beslut, såväl sådana som berör dem som grupp, som kommunala beslut i allmänhet.

 Under våren 2009 genomfördes inom ramen för ämnet sociologi och i samarbete med Karlskrona kommun, Idrotts- och fritidsförvaltningen en Lupp-enkät, riktad till gymnasieungdomar i åldern 16-18 år. En motsvarande undersökning ägde rum under hösten i kommunen Gauteng, Pretoria. Resultatet av undersökningarna och de komparativa aspekter som kan läggas kommer att diskuteras vid två seminarier, ett i Karlskrona och ett i Pretoria.

Edit
Share Share