Omplanering av tåglägen

[For English version, see below]

Ett FoU-projekt finansierat av Trafikverket (www.trafikverket.se, dåvarande Banverket), Karlshamns kommun samt Blekinge Tekniska Högskola. Projektet är avslutat sedan mars 2007 men ett fortsättningsprojekt, OAT+, pågår sedan september 2007, se OAT+ .

Projektmål

Målen med projektet är att utreda och skapa möjligheter för att stödja omplanering av tidtabellen vid störningar och andra förändringar i järnvägstrafiken. Initialt ska förutsättningar och möjligheter för ett beslutsstödsystem att stödja omplanering av tidtabellen vid störningar och andra förändringar i järnvägstrafiken studeras. Denna studie ska ge svar på var och när det finns ett behov av ett sådant omplaneringsverktyg (beslutsstöd). Studien ska även ge svar på hur ett sådant verktyg (system) ska se ut, dvs. vilka funktioner som bör ingå och hur verktyget avses användas.

Baserat på denna studie ska en metod för omplaneringen skapas, anpassas och utvärderas experimentellt.

Syfte

För att skapa och upprätthålla ett hållbart järnvägssystem med hög trafikbelastning och olika typer av trafik krävs såväl en robust tidtabell som rutiner för att minska konsekvenserna vid störningar. Vidare är det viktigt att snabbt kunna anpassa tidtabell till förändringar i behovet. Från utförda experiment samt baserat på punktlighetsstatistik och diskussioner med Trafikverket och dess kunder vet vi att störningar av ett tåg, speciellt vid kritiska avsnitt, kan sprida sig till flera tåg. Getingmidjan är ett exempel där kapacitetsutnyttjandet är så högt att en liten störning kan få stora konsekvenser.  Ett annat exempel är Öresundsregionen där trafikbelastning också är hög och hanterar interkontinental järnvägstrafik. Det är svårt att överblicka hur en störning sprider sig och vilka effekter tågen får pga. att en stor geografisk yta (med flera trafikkontor inblandade) kan beröras såväl som en stor mängd tåg av varierande hastighet, broms- och accelerationsförmåga. Vidare är olika tåg olika tidskritiska vilket gör vissa prioriteringar bör göras men som ytterligare komplicerar beslutsprocessen.

Sammanhang

Med de mål om ökad punklighet och ökad attraktivitet för järnvägstransporter som Trafikverket arbetar mot ligger projektet väl i linje med att stödja och förbättra förutsättningarna för effektiv tågtrafik med hög punktlighet. Med den verklighet som finns med en avreglerad svenska järnvägsmarknad med många aktörer och en blandning av olika tågtyper, ett högt kapacitetsutnyttjande och en politisk vilja till en ytterligare trafikökning, blir trafikstyrningsprocessen vid förändringar i tidtabellen ytterligare komplex. Banans utnyttjande och sårbarhet gällande störningskänslighet står delvis i paritet. Med detta projekt avser vi dock skapa stöd för att minimera störningseffekterna och förbättra möjligheterna till att öka punktligheten även vid ett högt bananutnyttjande. Vidare kan ett beslutsstöd beakta multipla och situationsberoende krav och restriktioner så att olika typer av transporter kan hanteras med de tidsfönster de har och de konsekvenser en försening är förenad med.

Kontakt

Projektledare: Johanna Törnquist Krasemann, som kan nås på e-mail: johanna.tornquistATbth.se eller på telefon: 0457-38 58 81

Projektrapporter

1. Törnquist, Davidsson, Persson, Lägesrapport för projektet 2005. December 2005.  

2. Törnquist, Davidsson, Persson, OAT Slutrapport, Mars 2007.

Relaterade publikationer

1. Törnquist, J., Davidsson, P., “A Multi-Agent System approach to train delay handling”, in Proceedings of Agent Technologies in LogisticsWorkshop, the 15th European Conference on Artificial Intelligence, Lyon, France (2002).

2. Törnquist, J. (January 2004), Computer-based decision support for handling uncertainty in railway traffic and transportation, Licentiate thesis, 2004:1, Blekinge Tekniska Högskola, Sweden.

3.Törnquist, J., Gustafsson, I. (2004), “Perceived benefits of improved information exchange – a case study on rail and intermodal transports”,in (ed.) Bekiaris, E., Where theory and practice meet: Innovations and case studies in assessing the economic impacts of ITS and telematics,in the book series Research in Transportation Economics, pp. 415-440, ISBN 0-7623-0978-4, Elsevier Science Ltd.  

4. Davidsson, P. Henesey, L., Ramstedt, L., Törnquist, J.  and Wernstedt, F. (2005). "An analysis of agent-based approaches to transport logistics", Transportation Research Part C, Vol. 13, No. 4, pp. 255-271, 2005, Elsevier.

5. Törnquist, J., Persson, J.A., (2005) “Train traffic deviation handling using Tabu Search and Simulated Annealing”, in Proceedingsof HICSS38, Big Island, Hawaii, January 2005, IEEE.

6. Törnquist, J. (2006a), "Computer-based decision support for railway traffic scheduling and dispatching: A review of models and algorithms", presented at ATMOS2005, Spain, Oct 2005 and published in the ATMOS2005 conference proceedings on the Dagstuhl Research Online Publication Server (DROPS)- http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2006/659/ .

7. Törnquist, J. (2006b), Railway traffic disturbance management , Ph D thesis, No. 2006:03, Blekinge Institute of Technology, Sweden.

8. Törnquist, J., Persson, J.A. (2007), "N-tracked railway traffic re-scheduling during disturbances", presented at RASIG session during Informs Annual conference, San Francisco, Nov 2005 and published in Transportation Research Part B, No. 41 (2007), pp. 342-362, Elsevier.

9. Törnquist, J. (2007a), "Conflict resolution policies and objectives in railway traffic disturbance management: An experimental study", Proceedings of the 11th World Conference on Transport Research (WCTRS2007), June 2007, Berkley, USA.

10. Törnquist, J. (2007b), "Railway traffic disturbance management - An experimental evaluation of disturbance complexity, management objectives and limitations in planning horizon", Transportation Research Part A, No.41 (2007), pp. 249-266, Elsevier. (Errata to Table 4 in the article can be found here: Errata TRA No 41 2007 Törnquist .)

 

Demo

http://www.ipd.bth.se/jtr/OATdemo.html

-------------------------------------------------------------

Re-planning train slots

An R&D-project financed by the Swedish Transport Administration (Trafikverket, also formerly known as Banverket), the municipality of Karlshamn and  Blekinge Institute of Technology (www.bth.se). The project is finalised since March 2007 and its continuation started September 2007, within the project OAT+.

The purpose of this project is to support the planning and re-planning of the railway timetable. Since 2002, BTH (Blekinge Tekniska Högskola) has developed an optimization methodology for re-planning of the timetable during disturbances, which has shown good results. Within this project, we aim to continue developing and evaluating this approach.

By considering an existing timetable and specifying desired improvements, our method tries to achieve these improvements by computing best possible modifications and generates a new timetable including meets and overtakes.

An evaluation by experienced people of the practical relevance of the changes to the timetable is also needed.

More information will follow shortly and for further interest, contact me (johanna.tornquist.AT.bth.se)

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela