Flerkanalsystem ET2430                          (ET1313, ETC011)

Det finns ett stort behov i industrin idag av personal som förstår mättekniken som används för att lösa ljud- och vibrationsproblem. En svårighet i denna mätteknik är att kunskaper från såväl mekanik som signalanalys och mätteknik blandas. Denna kurs är en fortsättningskurs till kursen SLV306 , Ljud-och vibrationsanalys I , och avser att ge studenterna ingående kunskap om hur avancerad signalanalys tillämpas för att beskriva och lösa problem med buller och vibrationer i strukturer. I kursen behandlas bland annat tidsserieanalys och flerdimensionell signalanalys med tillämpningar inom området. Även metoder för identifiering av ickelinjära system behandlas.

 

För mer information besök kurshemsidan för Flerkanalsystem

Edit
Share Share