KK-stiftelsen  

Tillämpad akustisk gruppantennsignalbehandling för undervattensövervakning

Projektet bedrivs inom ramen för KKS:s satsning inom småföretagsdoktorander och projektet är därmed knytet till ett företag varför de industriellt användbara och realiserbara applikationerna är en viktig del av projektet.

Projektets fokus är undervattensövervakning och passiv lokalisering av ljudkällor med hjälp av glest placerade akustiska sensorer.

Glest placerade sensorer ger teoretiskt bättre positionsestimat än nära placerade eftersom begränsningar i sampling och sensorpositionsbestämning ger mindre påverkan på estimatetkusten_båt vid användning av stora arrayer. En annan fördel med att sprida sensorerna över ett större område är att utbredningsstörningar i form av stenar eller höjdskillnader ger en mindre påverkan. Om ett sensorpar är skymt kan ett annat par istället användas. Begränsningen vid användningen av glesa arrayer är att signalerna som når de glest placerade hydrofonerna blir alltmer olika varandra med ökande separationsavstånd. Metoder som hanterar sådana signaler kommer att sökas. Inom projektet kommer traditionella signalbehandlingsmetoder att användas parallellt med nya vetenskapliga metoder.

Resultat av forskningen vid företaget förväntas förbättra detektion, positionering och möjligheten att följa olika ljudkällor även över stora områden.

dator sjökort

Under projektets gång kan det till viss del bli aktuellt att beröra närbesläktade områden inom signalbehandling som avbildning, klassificering och identifiering samt ljudutbredning och spridning.

Samarbetspartner

enea_qi_value_logo

 

Projektledare Dr.        Mats Pettersson

Forskningschef Prof. Ingvar Claesson

Edit
Share Share