Intelligent industriellt gods och affärssystem

En trend inom logistikområdet är att koppla ihop olika aktörers informationssystem. Ett eftersatt område är integration och informationsutbyte från leverantörer/kunder på ena sidan och speditörer och transportörer på andra sidan, vilket förhindrar ett effektivt samarbete. Vi ser ett behov av att utveckla informationen och möjligheterna till styrning och kontroll av godset före, under och efter transport samt vid omlastning. Det finns fördröjningar i kopplingen mellan affärssystemet och sändningarna (d.v.s. godset), som gör att godset inte på ett effektivt sätt delges adressat och tidigaste och senaste möjlighet för utleverans utifrån affärssystemets krav (affärsrelaterat tidsfönster för utleverans). På samma sätt måste affärssystemets krav på inleveranser till leverantören klargöras och nyttjas av godset (affärsrelaterat tidsfönster för inleverans). Om dessa problem kan lösas kan fordon och utrustning nyttjas på ett effektivare sätt med medföljande högre fyllnadsgrader och mindre antal fordon - bidrag till förutsättningar för ett ekologistiskt hållbart samhälle. Vidare antas att en otillfredsställande fyllnadsgrad beror på en i delar sluten marknad av transporter, dvs. transportresurser och transportbehov är okända för aktörer, speciellt i realtid. Förutom marknadsmässiga orsaker (t.ex. transportörer konkurerar med varandra) kan detta kopplas till brist på både tillgänglig information och på förtroende mellan aktörerna. Brister i förtroende kan till exempel hänföras till problem att förmedla exakt transportbehov (t.ex. temperaturkrav och konsekvenser vid försening) samt möjlighet till hantering av avvikelser (t.ex. förseningar eller skador på gods) , vilket accentueras i intermodala transporter där flera aktörer ofta är inblandade. Vi ser därmed ett behov att kunna följa upp godset i efterhand med avseende på t.ex. skador (vem var ansvarig när skadan skedde?), kontamination för livsmedel och kanske framförallt ur miljöbelastningsperspektiv. Realtidsuppföljning kan även stötta en ökad effektivitet för flera logistikaktörer, till exempel genom ökad kännedom om tidsfönster vid lastning och lossning av gods.

Intelligent gods kan stödja effektivare affärer/samarbete och hantering av gods och därmed uppnå bättre resursutnyttjande samt skapa förutsättningar för ökat förtroende mellan aktörerna på transportmarknad. Intelligent gods kan och bör möjliggöra nya former av transportavtal och finansiella uppgörelser (villkor, tidpunkt och sätt på vilken betalningar regleras) och kan därmed utgöra en viktig komponent för att identifiera outnyttjad kapacitet och "smörja" transportmarknaden på marginalen. Intelligent gods kan också på ett bättre sätt möjliggöra en fördelning av ansvaret av godset i förflyttningen mellan leverantör och mottagare. Detta skapar förutsättningar för en effektiv outsourcing, dvs. att tydliggöra var i varje moment ansvaret för godset finns. Det finns även en viss potential att infrastrukturhållaren kan nyttja information från intelligent gods för planering och styrning vilken också bör beaktas.

Syfte med projektet är bl a att identifiera och utveckla systemlösningar innefattande intelligent gods som kan effektivisera transporer och godshantering och därmed minska kostnader, miljöpåverkan och belastningen av befintlig infrastruktur. De viktigaste komponenterna i systemlösningar är informationen (inklusive affärssystem), kommunikation och informationsanalys för beslutstöd (styrning och kontroll).

En viktig del i projektet är undersöka nyttan och realiserbarheten samt identifiera kunskapsbehov för att realisera funktionalitet kopplad till intelligent gods. Aspekter kopplade till realiserbarhet och kunskapsbehov är t.ex. hur vald systemarkitektur påverkar funktionalitet och dess tillförlitlighet, kommunikationsbehov, informationssäkerhet och systemkostnader. Systemarkitektur inkluderade bland annat kommunikationsvägar, informationslagring och bearbetning i förhållande till godset, lastbärare, fordon och centralt informationssystem (t.ex. affärssystem). Metoden som kommer att användas innefattar litteraturgenomgång och intervjuer samt analyser och samverkan med andra projekt. Viss modellering och simulering förväntas och en konceptuell demonstration genomförs.

 

 

Projektet finansieras av Vägverket inom ramen för TTS, Transport Telematics R&D Group Sweden.

 

Redigera
Share Dela