BTH:s profilområden

Forskningsverksamheten vid Institutionen för Fysisk Planering anknyter i hög grad till högskolans profilområden "Tillämpad IT" och "Utveckling av Näringsliv och Samhälle". Ur forskningssynpunkt kan "Tillämpad IT" dels ses som ett tekniskt hjälpmedel vid analys och beskrivning av komplexa planeringsuppgifter, dels ses som ett samhällsfenomen med långtgående konsekvenser för såväl samhällsutveckling som människors vardagsliv. Exempel på det förra är Carolin Folkessons licentiatavhandling, där Carolin med hjälp av avancerad databearbetning analyserat förändringar i tillgänglighet till handel i Karlshamn och Ronneby 1980 - 1998. Exempel på det senare är Johan Croneheds avhandlingsarbete om "Informationsteknologin som myt och avläsbar verklighet".

Under flera år har programvaran Athena, utvecklad av Bertil Rolf, BTH, m fl använts i undervisningen för att träna studenternas förmåga att analysera argumentation i planärenden samt deras förmåga att förbereda, genomföra och utvärdera förhandlingsspel. Bertil Rolf och Anders Törnqvist bedriver nu forskning inom området med stöd från Naturvårdsverket, i projektet Tools for Reasonable Deliberation, inom ramen för forskningsprogrammet, Miljöstrategiska verktyg, lett av Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH.

Forskningens samhällsrelevans liksom förekomsten av samverkan med näringsliv och samhälle framgår av att den forskning, som bedrivits vid institutionen, erhållit medel från bl.a. Mistra, Svenska kommunförbundet, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, enskilda kommuner och bostadsföretag, Boverket, Vägverket, Vinnova och Sida/SAREC. Det finns även ett nära samarbete i grundutbildningen med statliga och kommunala myndigheter, vilka på olika sätt stöttar verksamheten vid IFP. Forskare vid Fysisk planering har genom åren på olika sätt nyttjats i det som brukar benämnas 3:e uppgiften och som i allra högsta grad berör frågor kring utveckling av näringsliv och samhälle. Till exempel i det pågående arbetet med tillväxtavtalet eller att vid konferenser och seminarier om aktuella samhällsfrågor föra ut vår forskning om miljö, attraktiv stadsutveckling, jämställdhet, integration av invandrare etc.

Redigera
Share Dela