Forskningsinriktning

Den forskning som bedrivs vid avdelningen för Fysisk Planering och Centrum för Territoriell Utvecklingsplanering (The Swedish School of Planing) kan sammanföras till tre områden:

  • Planering för hållbar stadsutveckling
  • Miljöprocesser
  • Regional utveckling

Med planering för hållbar stadsutveckling avses planering, utformning och förvaltning av det urbana rummet och en inriktning mot interaktionen mellan människa, samhälle och planering. Forskningens fokus riktass både mot normativ och kognitiv kunskap.

Forskningens andra område handlar om miljöprocesser och om strategisk miljökonsekvensbedömning.

Ett tredje område handlar om regional utveckling, socio-ekonomiska och fysiska strukturer, utvecklingsprogram och strategier. Planering är ett centralt begrepp inom denna forskning som handlar om markanvändning, d.v.s. användning av befintliga resurser för att möta framtida behov och forskning kring zonindelning samt funktionsanvändning.

Planeringsforskningen riktar även intresset mot ett behov av ny kunskap kring det gap som uppstått mellan traditionell planering och arkitektur där behovet av design och gestaltning av det offentliga rummet är ett viktigt område. Planeringsforskning med denna inriktning är till sin karaktär interdisciplinär och interkulturell.

Redigera
Share Dela