Forskning

Samarbetsprojekt

Forskargruppen vid fysisk planering är väl etablerad i forskarvärlden såväl nationellt som internationellt. De har ansvarat eller deltagit en flera olika typer av samarbetsprojekt såväl inom BTH som nationellt och på EU-nivå.

 • Ett forskningsanslag om sammanlagt 20 Mkr som i hård konkurrens beviljats av Naturvårdsverkets forskningsnämnd för forskningsprogrammet "MiSt Tools for environmental assessment in strategic decision-making"för perioden 2003 - 2008. Programansökan har initierats och koordinerats av Lars Emmelin och inbegriper flera av landets ledande forskningsmiljöer inom miljöbedömning och miljöförvaltning.
 • Externa medel från Naturvårdsverket har även beviljats för forskningsprojektet "Tools for reasonable deliberattion in the field of environment assessment in strategic decisions-making" som leds av Anders Törnqvist och professorn i filosofi Bertil Rolf, MAM. Syftet med projektet är att undersöka metoder att värdera och förbättra professionell kvalitet i fysisk planering med hjälp av en programvara  utvecklad av Bertil Rolf för stöd i argumentationsteknik och beslutsfattande.
 • Det EU-finansierade forskningsprojektet RESTATE "Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions  for Sustainable Neighbourhoods and Cities"  (2002 - 2005), som omfattat 10 länder och 12 olika städer/forskarmiljöer. Eva Öresjö har varit ansvarig för BTH:s medverkan, som också fått en nationell efterföljd genom de externa medel Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), bostadsföretaget Vätterhem samt Jönköpings kommun anslagit för att genom en tryckt skrift och en konferens sprida erhållna resultat.
 • Fysisk planering deltar 2005-08 genom Louise Nyström och Anders Törnqvist i ett nätverk av europeiska universitet, som ansökt och beviljats EU-medel från Marie Curie-programmet vars syfte är att stödja kunskapsutbyte mellan europeiska forskarstuderande. Programmet, vars titel är FUTURE "Future Urban Research in Europé" omfattar medel för fyra år av doktorandseminarier och forskarkonferenser från fem olika universitet i Sverige, Tyskland, Slovakien och Spanien. I Sverige deltar förutom BTH även Centrum för för Urbana och Regionala Studier vid Örebro Universitet.   
 • Genom Anette Andersson deltar fysisk planering i Boverkets projekt "Planeringsportalen/The Planning Portal", i samarbete med avdelning för Informatik och Arbete vid BTH.  Planeringsportalen är ett projekt för att skapa en webbtjänst till stöd för fysisk planering, stads- och landsbygdsutveckling, regional utvecklingsplanering, infrastrukturplanering, samt lokalisering och tillståndsprövning av byggnader och anläggningar.

Samarbetspartners

Nationella och internationella akademiska forskningssamarbetspartners under 2005-08:

Louise Nyström och Anders Törnqvist samarbetar i EU-projektet FUTURE med följande högskolor: 

 • Bauhaus Universität, Weimar, Deutschland
 • Slovak University of Technology, Faculty of Architecture, Bratislava, Slovakia
 • Universidad de Madrid, Escuela de Arquitecture, Madrid, Espana,
 • Örebro University, Centre of Urban and Regional Research, Örebro, Sverige

Lars Emmelin medverkar i följande nationella och internationella forskningsprogram:

 • Som koordinator för forskningsprogrammet Miljöstrategiska verktyg, MiSt-programmet där följande forskarinstitutioner deltar: IIIEE, Lunds universitet; Rättssociologi, LU; Industriell miljöteknik, LiU; Nordregio; MKB-centrum, SLU; Stockholm Environment Institute; FOI; Regional planering, KTH; Internationella Handelshögskolan, Jönköping; MAM, BTH.
 • Outdoor recreation in transition där forskargrupper vid följande universitet deltar: Göteborgs Universitet, Umeå Universitet; Karlstads Universitet; SLU-Alnarp, ETOUR
 • Som gästprofessor vid European Tourism Research Institute, ETOUR.
 • Genom avtal mellan BTH och SLU knuten till MKB-Centrum SLU och biträdande   handledare åt 3 doktorander där.
 • Som projektledare för delprojekt "AGORA toolbox for strategic environmental assessment".i AGORA, Sustainable Tourism Around the Baltic Sea ett blandat nätverk med forskningsinstitutioner, myndigheter, organisationer och operatörer - sammanlagt ca 35 partners. 
 • Samarbetar med   Norsk Institutt for By- og Regionalforskning, Oslo;  Norsk Institutt for Naturforskning, Lillehammer; Miljøalliansen AS.
 • Samarbetar med Brandenburg Technisches Institut, Cottbus & Oxford Brookes University vid utgivning av referensverk om Standards and thresholds in Environmental Assessment
 • Som Convener för sessionen Land use planning på International Association of Envionmental Impact Assessment Annual Conference:  Power, Poverty and Sustainability 2006 Stavanger May 23-26.
Redigera
Share Dela