Publicerat Material - fysisk planering

Ladda ner lista av publikationer 1996-2004 här: Publicerat Material 1996-2004. (.doc, 68kb)

Publikationer 2003/04

Ankre, R Planning for Tourism Development in Swedish Coastal Areas. A case Study of the Archipelago of Luleå in Northern Sweden Poster presentation for the 2004 ISSRM meeting, Keystone Colorado 2-6 June 2004.

Ankre, R "Tourism in the Archipelago of Luleå in Northern Sweden". Paper presented at the conference Perspectives on Tourism in Nordic and Other Peripheral Areas. Umeå, August 21 - 23 2003

Bjarnadóttir, H & Åkerskog, A. Sustainable development and the role of SEA in municipal comprehensive planning in Sweden in Environmental Assessment of Plans and Programs: Nordic experiences in relation to the implementation of the EU directive 2001/42/EC. Hilding-Rydevik, T. (ed). Nordregio Report 2003:4.

Bjarnadóttir, H & Bradley, K.: Ny kurs för Norden – planering och hållbar utveckling. Nordregio Report 2003:2.

Bjarnadóttir, H., New bearings for the Nordic countries. Planning and Sustainable Development. Nordic seminar on: Spatial Planning for Sustainable Development. Nordregio, June 2003.

Bjarnadóttir, H., Planning and Sustainable Development in the Nordic countries. 4th Nordic Environmental Assessment Conference. Reykjavík, August, 2003.

Björklund, A., Johansson, J., Nilsson, M., Eldh, P., Finnveden. G. 2003 Environmental Assessment of a Waste Incineration Tax - Case Study and Evaluation of a Framework for Strategic Environmental Assessment. FOI MEMO D.nr 01-1526:5 ISSN 1404-6520 

Blücher, Gösta & Graninger, Göran, (red) 2003: Hur djup är kulturens brunn - En antologi. Linköpings universitet.

Blücher, Gösta & Graninger, Göran, (red) 2004: Finns det rum för barn - en antologi. Linköpings universitet.

Cronehed, Johan, (in press): Idén om att vara ständigt nåbar för kommunikation. Det Internetuppkopplade kylskåpet och att chatta på nätet. Polhem, tidskrift för teknikhistoria.  

Cronehed, Johan, 2003 presentation av artikel vid Paris Universitet - forskningsavdelningen - avseende Socialantropologi, Media och Kommunikationsvetenskap i samverkan: Myth, Reality and the Discourses of Cybertopia - nätpublicerad.

Cronehed, Johan, (in press): 2004 Teknikhistoriska dagar i Luleå, presentation av bildspelet: Hypens Grammatik - medföljande boken med samma titel.  

Ekdahl Annika, 2003: Förord till utställningskatalog The right side and the wrong side,The 4th International Textile art Exhibition, M. Zilinksas Art Gallery, Kaunas, Litauen.

Ekdahl Annika, 2003: Förord till utställningskatalog Den begravda hunden, Kristianstad Konsthall.

Emmelin, Lars, 2003: Communicative approaches to restoration ecology - the case of Dovre and Svalbard. Landscape Research. Landscape Research. Vol 27, No 4, 359-380. (tillsammans med Hagen, D., Aasetre, J.)

Emmelin, Lars, (in press): Future Swedish Landscapes - examples of handling of landscape futures in science, planning and policy-making. Bank of Sweden Tercentenniary Fund project "The Landscape as Arena" working paper. Dept of Environmental History, University of Umeå & NORDREGIO.

Emmelin, Lars, 2003: Att förvalta framtidens landskap - hjälper landskapsforskning i Lundgren (red) Vägar till Kunskap. Symposion Förlag.

Emmelin, L. & Lerman, P (in press): "The problems of a minimalist approach - the case of Sweden" in Michael Schmidt, Elsa João and Lothar Knopp (eds.) "Implementing Strategic Environmental Assessment (SEA)"  Berlin, Springer-Verlag.

Emmelin, L. & Kaltenborn, B (in press):   Bruken av Femundsmarka nasjonalpark - en studie 1985 - 1998. Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim.

Emmelin, L. Fredman, P. & Sandell,K. (in press): "Planering för friluftsliv - en forskningsöversikt". Naturvårdsverket. Ges ut dels av Naturvårdsverket dels i ETOURs & BTHs rapportserier oktober 2004.

Emmelin, L. & Lerman, P. (in press): "Miljöprövning som utvecklingshinder?"   Rapport från en förstudie. Kommer i BTH Research Reports serien oktober 2004.

Emmelin, L  (2004): Implementeringen av EUs direktiv om strategisk miljöbedömning. Inlägg på MKB-dagarna, MKB-Centrum SLU,, Ultuna, 2004-04-22

Emmelin, L. (2003): Att förvalta landskapet. Framtidens förvirrande mångfald och historiens skenbara begriplighet. sid 102 – 148 i Lundgren, L J (red) Vägar till kunskap. Några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning. Symposion.

Johansson, J. 2003. Att hantera stadens trafikproblem. FOI MEMO D.nr 03-2850   ISSN 1404-6520  

Jonsson, D. & Johansson, J. 2003. Transportinfrastrukturens indirekta miljöeffekter. Rapport till Naturvårdsverket.

Johansson, J., Finnveden, G. 2003. Livscykelanalyser av fjärrvärme - en förstudie. Rapport till Svensk Fjärrvärme.

Johansson, J., Jonsson, D., Eriksson, B., Finnveden, G. 2003. Metodik för försvarsanpassad
strategisk miljöbedömning
. FOI Memo Dnr 03-2999. Underhandsrapport till Försvarsdepartementet.

Johansson, J., Nilsson, M. Finnveden, G. 2004. Strategisk miljöbedömning inom energisektorn. Rapport till Energimyndigheten

Larsson, Anita, 2003: Återupprätta jämställdheten i PBL! Artikel PLAN nr 1, 2003.

Larsson, Anita; Matšeliso Mapetla; Ann Schlyter (editors) 2003: Gender and Housing in Southern Africa: Emerging Issues. Institute of Southern African Studies, National University of Lesotho.

Larsson, Anita, (2003): Recension av Carina Listerborns avhandling, Trygg stad. Diskurser om rädsla i forskning, policyutvecklig och lokal praktik. Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola. Göteborg, nr 3, 2004, Nordisk Arkitekturforskning.

Larsson, Anita, 2003: Practise and theory in the development of gender perspectives in strategic planning - some experiences from Sweden. Paper presenterat på Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference. Lunds universitet, 20-24 augusti, 2003.

Larsson, Anita, med Ekelin, A., Elovaara, P., Eriksén, S., Hansson, C., Landén S., Olén, I., Winter, J, 2004: A Small Project about Big Issues. Publicerat i  Proceedings of the PDC2004, volume 2, pp 28-31, Toronto, Canada,July 2004

Larsson, Anita, 2004: Har kvinnor och män olika bostadsstrategier? En diskussion utifrån erfarenheter från södra Afrika. Bearbetning av tidigare   föredrag på Kvinnovetenskapens Dag i Lund till kommande jubileumsantologi för DISA- föreningen för genusstudier och Centrum för genusvetenskap vid Lunds Universitet.

Larsson, Anita, Ida Olén, 2004: vision.ronneby.se - plansamråd via webben, erfarenheter från den fysiska planeringens perspektiv. Avrapportering KomInDu-projektet 2004.03.31

Larsson, Anita, 2004: Teori och praktik kring kön i den fysiska planeringen. Manus till kommande antologi: Friberg, Tora & Carina Listerborn (redaktörer) Det könskodade rummet.

Larsson, Anita, 2004: From gender equality to feminist approaches in strategic spatial planning - reflections based on Swedish experiences.  Manus för artikel i Planning Theory and Practise. Accepterad för publicering efter omarbetning.  

Markus, Eric & Emmelin, Lars, 2003: "Applying good EIA practice criteria to SEA - the case of the Öresund Bridge". Paper presenterat av Eric Markus vid 5th Nordic Environmental Assessment Conference (NEAC) i Reykjavík 24-26 augusti 2003.

Markus, E. & Emmelin, L. (2004) 'Applying good EIA practice criteria to SEA: the Øresund bridge as a case', in Hilding-Rydevik, T. and Hlökk Theodórsdóttir, Á. (eds.) Planning for Sustainable Development - the practice and potential of Environmental Assessment. Nordregio Report R2004:2. Stockholm: Nordregio.

Nilsson, M, Björklund, A, Finnveden, G, Johansson, J. 2004. Testing an SEA methodology for the energy sector: a waste incineration tax proposal, in press with EIA Review

Nyström, Louise, 2002: Quality of Urban Life in Europe in the 21st Century European City in Transition, Consumption and the Post-Industrial Society. Weimar: Haus der Europäischen Urbanistik, Bauhaus-Universität

Nyström, Louise, 2003: Staden som idealtyp. Tidskriften Arkitektur 03

Nyström, Louise, 2003: Stadsbyggandets politik – exemplet Berlin. Tidskriften PLANs jubileums­nummer 2003

Nyström, Louise, 2003: Lärandets miljöer: Stadsuniversitet eller college i kohagen? Paper presenterat vid HSS-konferensen Learning, Trust, Governance, Ronneby 14-16 maj 2003

Törnqvist, Anders, 2003, The Role of Institutions in the Management of Planning Conflicts - Aspects of Rationality and Power, paper presenterat vid HSS03, Nordic R& D Conference on University and Society Cooperation, Ronneby 14-16th May 2003.

Törnqvist, Anders &  Nilsson, Jan-Evert, 2003: The Usefulness of Routine Planning - How the new information and communication technology can affect communicative and decision-making rationalities in spatial planning, paper presenterat vid AESOP Third Joint Congress Leuven 8-12 augusti 2003.

Vuorio, T., Emmelin, L. & Sandell, K. 2003: Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains– methods, need of knowledge and legitimacy "ETOUR Working Paper 2003.

Vuorio, Tuomas 2003: Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains - methods and need for knowledge. Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Fysisk planering, Licentiatavhandling 2003:3

Öresjö, Eva (2003) Large Housing Estates in Sweden. Overview of developments and problems in Jönköping och Stockholm. RESTATE report 2i, Faculty of Geosciences, Utrecht University (tillsammans med Roger Andersson, Irene Molina, Lars Pettersson och Christina Siwertsson)

Öresjö, Eva (in press) Large Housing Estates in the Sweden: Policies and Practices. RESTATE report 3i (tillsammans med Roger Andersson, Emma Holmqvist, Lars Pettersson och Christina Siwertsson)

Öresjö, Eva (in press) Fighting unemployment on large housing states: an example from Sweden. Ingår i van Kempen, R., Hall, S., Tosics, I, Dekker, K., (ed.) Large-scale housing estates. (tillsammans med Lars Pettersson)

Redigera
Share Dela