Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Sida vill förbättra kunskaperna om utvecklingsländer hos svenska högskolestuderande och lärare och därigenom öka förståelsen för utvecklingsproblematik och därmed sammanhängande problem inom olika ämnesområden. Ett led i denna verksamhet är att ge u-lansintresserade studerande vid svenska högskolor och universitet resebidrag för att under två till tre månader utföra en fältstudie (Minor Field Study) i ett utvecklingsland. 

BTH kan, på Sidas uppdrag, bereda särskilt u-landsintresserade studenter tillfälle att få en första fälterfarenhet i ett u-land. BTH fördelar Sida-finansierade MFS-stipendier. Studenter inom fysisk planering och övriga studenter är välkomna att söka.

Studien bör i första hand resultera i ett examensarbete. Den kan utföras av en eller två personer gemensamt. Studien ska inte vara en ren forskningsuppgift; den bör vara så tillämpad som möjligt och möjliggöra goda kontakter med såväl den professionella som den sociala miljön i landet. Den ska vara väl avgränsad och väl genomförbar inom tidsperioden. Studien ska stämma med målen för Sveriges utvecklingssamarbete. Den bör utföras i ett land där sådant samarbete bedrivs och inom ett ämnesområde som är centralt i den internationella utvecklingsprocessen. Ansökan till mer än en studie (uppdrag) eller ett land medges inte.

BTH står inte till tjänst med färdiga uppdrag i mottagarlandet. Däremot har Gunnar Nyström, Fysisk planering ett omfattande kontaktnät med planerare i flera utvecklingsländer. Du måste alltså i samråd med Dina handledare i Sverige utveckla ett genomförbart projekt, och sedan själv formulera en projektbeskrivning.

Anvisningar om bidrag för Minor Field Studies - MFS

Grundkrav 

Grundkraven för att erhålla MFS har formulerats av SIDA's Programkontoret >Start>Program och stipendier>Program A - Ö>Vad det innebär för studenten. Förutom att Du är personligt lämpad för och har ett seriöst intresse av att arbeta i u-land ska ytterligare ett antal kvalifikationer vara uppfyllda
vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng

 • studera vid ett svenskt universitet eller högskola
 • inte påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ha goda kunskaper i engelska
 • skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk
 • ha studerat franska, spanska eller portugisiska om värdlandets officiella språk är något av dessa
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

 

Studenter söker vid någon av de institutioner som beviljats MFS-stipendier.

Ansökan ska ställas till:

Blekinge Tekniska Högskola
Campus Gräsvik
371 79 Karlskrona

I korthet är villkoren för att komma ifråga för MFS-bidrag följande:

 • Grundkraven ska vara uppfyllda
 • Det ska finnas en genomarbetad, realistisk projektbeskrivning på engelska (se nedan)
 • Du ska ha en handledare i Sverige (se nedan)
 • Du ska ha en inbjudan och en handledare i det land där studien utförs (se nedan)

En fullständig MFS-ansökan ska göras på det ansökningsformulär som erhålles BTH  
 . Till ansökan bifogas en bilaga bestående av en CV, projektbeskrivning, budget och handledarintyg samt relevant korrespondens med u-landshandledaren enligt nedan. Ansökan med bilagor ska lämnas i 6 ex.

I bilagan ska alltså finnas med:

 • En CV där Du tar upp genomförda utbildningar samt arbetslivserfarenhet
 • En väl genomarbetad projektbeskrivning på engelska (3-4 sidor), som Du själv skrivit med bakgrund, syfte, metodval, förväntat resultat. Tillvägagångssätt med tidplan för förberedelser, genomförande, rapportering måste framgå
 • Specificerad kostnadssammanställning (budget se nedan)
 • Intyg/brev från kontaktperson i värdlandet som visar att Du är välkommen att utföra Din studier där
 • Ev. korrespondens som visar hur studien har vuxit fram från den första idén till färdigformulerat projekt

I vissa länder krävs ibland tillstånd av forskningsråd (Botswana, Kenya, Tanzania och Zimbabwe). Detta sökes i god tid genom mottagande lands handledare. I många asiatiska och afrikanska länder krävs officiellt godkännande (clearance, official approval) av ministerium eller handledande myndighet för att utföra MFS. Detta måste också utverkas i god tid genom mottagarlandets handledare. Sådana tillstånd behöver inte insändas vid ansökningstillfället.

Urvalskriterier

Avgörande för uttagningen är den sökandes personliga lämplighet, språkkunskaper samt studiens karaktär och utformning, d.v.s. projektbeskrivningen. Personliga intervjuer kan förekomma.

Hänsyn tas till att studien sker inom eller initierar s.k. institutionellt samarbete. Ämnet ska anknyta till utvecklingsproblematik och gagna u-ländernas behov inom olika sektorer. Studiens inriktning bör vara baserad på ett manifesterat intresse från såväl den svenska institutionen som det handledande organet i värdlandet. Själva grundidén bör komma från värdlandet.

Handledare / kontaktperson

MFS-studien förutsätter medverkan av såväl handledare i Sverige som kontaktperson i mottagarlandet. Högskolans handledare är huvudansvarig (idé- och fackmässig relevans, avgränsning m.m.) och ska godkänna rapporten. Utanför högskolan kan bihandledare eller rådgivare/kontaktman på t.ex. företag förekomma. Högskolans handledare ska i god tid förbereda MFSaren forskningsmässigt, bistå i projektutveckling, metodval och i projektformulering samt stödja och underlätta MFSarens kontakter med u-landshandledaren och myndigheterna i u-landet.

Kontaktpersonen kan representera eller vara anställd vid inhemsk myndighet, (universitet-) institution, organisation eller företag i landet, liksom vid u-landsprojekt (Sida, FN, NGOs, Swebolag). Kontaktpersonen ska underlätta genomförandet av studien i fält och utöver möjlig teknisk handledning hjälpa till med forskningstillstånd och myndighetskontakter samt praktiska arrangemang (bostad, transportproblem m.m.). MFSaren ska ha etablerat en dialog med kontaktpersonen i u-landet före utresan och förvissa sig om att denne ställer upp. Svenska ambassaden eller dess biståndsavdelning i landet har ingen skyldighet att lösa administrativa eller praktiska problem.

Sidas handledarinstuktioner för MFS, Instructions for supervisors, som bifogas, är vägledande och ska överlämnas till eller accepteras av kontaktpersonen före ansökan.

Förberedelsekurs

MFSaren ska ha alla nödvändiga fackmässiga förkunskaper före utresan. Kompletterande u-landskunskap och landinformation ges under en obligatorisk 2-dagars förberedelse kurs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Anmälan till förberedelsekurs ska göras efter beviljat stipendium men senast fyra veckor före kursstart.

Vistelse i u-land

Studien ska utföras i ett utvecklingsland i Afrika, Asien eller Latinamerika, men ej i Östeuropa. Vägledande är den s.k. DAC-listan (UNDP/OECDs länderklassificering). Av säkerhetsskäl medges ej MFS i konfliktdrabbade eller krigförande områden. Vistelsen ska vara två till tre månader, men ej kortare än 60 dagar. Det står MFSaren fritt att på egen bekostnad stanna längre tid. Avrapportering ska ske till u-landsorganet före hemresan.

MFS-bidrag och budget

Bidragets storlek varierar i det enskilda fallet inom en av Sida fastställd ram. Som riktlinje gäller 25 000 kr per person. Det är inte heltäckande. Det utbetalas före utresan och är avsett att täcka vissa kostnader som sammanhänger med främst själva u-landsvistelsen, nämligen:

 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där fältvistelsen ska genomföras
 • Del av resekostnader (beloppet får uppgå till 50% av det gällande statliga dagstraktamentet för det aktuella landet. Traktamentet bedöms dock individuellt)
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen
 • Vaccinationer
 • Försäkring (Kammarkollegiets "Försäkring vid utlandspraktik" rekommenderas. Kostnad 10kr/dygn)
 • Eventuella kostnader för viss utrustning (merkostnader för viss utrustning eller tekniska tjänster som inte finns tillgängliga i värdlandet eller som kostar mycket att anskaffa i landet)
 • Resa till och från samt boende i samband med förberedelsekursen i Göteborg. Billigaste alternativ.
 • Kostnad för tolk/assistent
 • Stöd till språkundervisning i latinska språk, swahili m.fl. språk kan utgå med 1 000 kr, däremot ej till engelska.

OBS! Du själv och Din institution eller annan sponsor måste vara beredd att täcka vissa kostnader, främst för genomförandet (frakt av instrument, provtagning, kemikalier, analyskostnader m.m.) samt för rapportframställningen.

Rapport

Avrapportering ska ske till u-landsorganet före hemresan.

Studien ska redovisas i form av en MFS-rapport. Den ska skrivas på engelska men, där så krävs, en sammanfattning på landets officiella språk eller också på landets språk med en flersidig sammanfattning på engelska. Rapporten ska motsvara vad som krävs för ett examensarbete eller en högskoleuppsats (10-20 poäng, C- eller D-nivå) vid tekniska högskola eller universitet.

Rapporten ska godkännas av den svenske handledaren. Du står för kostnader för språkgranskning, reproduktion eller tryckning och spridning av rapporten till mottagarlandet.

Omkring 3 månader efter hemkomsten, ska, utöver de exemplar som krävs för själva examensarbetet, ett exemplar av rapporten överlämnas till beviljande organ vid BTH samt ett till Din institution vid BTH. Sida och BTH har rätt att fritt förfoga över rapporten.

Efter hemkomsten

Vid återkomsten till Sverige ska Du omedelbart kontakta BTH för en redogörelse.

En kortare sammanfattning av Ditt arbete under Din vistelse i u-landet ska sedan lämnas till BTH/IO (avsedd bl.a. för kommande MFSare).

Du bör därefter ta varje tillfälle till att informera om u-landsfrågor och MFS i fack- och massmedia, inom Din utbildning och till efterföljande MFS-sökande. Tillsammans med Dina handledare kan Du medverka till att utforma nya MFS-uppgifter och till att få fram nya MFSare.

Upplysningar

Vill Du ha ytterligare information och ansökningsblankett kan Du vända Dig till

Piotr Urbanski
Epost piotr.urbanski@bth.se
Telefon 0455-385096

eller särskilt för Fysisk planering

Gunnar Nyström,
Fysisk planering

gunnar.nystrom@bth.se


Telefon 0455-385304

E-post: gunnar.nystrom@bth.se

UFAM Brazil

Samarbetsprojekt

 Bloggar från fältet

Lena & Emma Indien

Camilla i Beijing

 

STARTA I GOD TID!

DINA FÖRBEREDELSER TAR MYCKET LÄNGRE TID ÄN DU TROR!

Edit
Share Share