Fysisk planering programbeskrivning

Översikt

Programmet Fysisk Planering är en i Sverige unik planerarutbildning och ger efter 3 års studier en Teknologie kandidatexamen i Fysisk planering.

Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken, vattnet och utformning av den byggda miljön med hänsyn till miljö, teknik, ekonomi, juridik samt sociala och estetiska krav. Det har sedan länge funnits stor efterfrågan på planerare med denna inriktning inom kommuner, länsstyrelser, konsultföretag och myndigheter av olika slag.

Programmet Fysisk planering är en i Sverige unik planerarutbildning med sin inriktning på praktisk, gestaltande planering av fysisk miljö, sin träning i form, juridik och kommunikation och sin breda förankring i vetenskap och professionellt kunnande på planeringsområdet.

Detta är en utbildningsplan för de tre första åren som leder till en Teknologie kandidatexamen i fysisk planering (Bachelor of Science in Spatial Planning) omfattande 180 hp. Denna kan efter examen byggas på med en tvåårig utbildning så att man efter fem års studier kan erhålla en Teknologie master i fysisk planering (Master of Science in Spatial Planning). Kandidatexamen ger behörighet till masterprogrammet i fysisk planering.

Mål

Utbildningen skall stödja din personliga utveckling till yrkeskunnig planerare. Efter genomgången utbildning ska du ha en god grund för professionellt arbete med aktuella samhällsbyggnadsproblem. Du ska ha en god kunskapsbas av vetenskapligt förankrade analyser av förhållanden mellan människor, natur och byggd miljö. Du ska vara väl rustad att arbeta med en planeringsprocess kopplad till gällande lagstiftning och med medverkan från olika aktörer i samhället. Du ska kunna lotsa planeringsprojekt genom en politiskt styrd organisation från vision fram till genomförande. Du ska vara en god presentatör och kommunikatör och redovisa ditt arbete muntligt, skriftligt och med illustrationer. Du använder såväl traditionella som digitala verktyg i kommunikationen med medborgare, uppdragsgivare och beslutsfattare.

Arbetsområden

Att vara fysisk planerare innebär att medverka i processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas plan- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter (exempelvis Boverket, Transportstyrelsen – f d Vägverket, Banverket eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, f d Räddningsverket) och på privata företag som arbetar med planerings, infrastruktur och stadsbyggnad. Arbetet är omväxlande och du får arbeta i ständigt nya projekt med många andra människor inblandade som till exempel yrkesutbildade specialister, politiker, exploatörer, föreningar och medborgarna,

Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare nu går i pension. Kommuner, myndigheter och konsultföretag hör ofta av sig till utbildningsansvariga för kontakt med studenter de kan anställa. Tidigare studenter i fysisk planering har nu nått chefsbefattningar och anställer gärna yngre utbildningskamrater. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering.

Några uttalanden från arbetsgivare: ”Era studenter har rätt utbildning och kan direkt sättas in i vårt planeringsarbete.” ”Fysiska planerare har kunskaper och förmåga att kommunicera med olika grupper, politiker, kolleger, allmänheten.”

Fysiska planerare med masterexamen och ett års yrkesverksamhet blir medlemmar av intresseorganisationen Sveriges Arkitekter och får yrkestiteln planeringsarkitekt.

Innehåll

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov, samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta planeringsuppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori- och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyget används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar samt för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du till exempel med övningar i teckning, målning, modellering och ritteknik och modellbygge för hand eller med datorverktyget. Din kommunikativa förmåga tränas bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands.

Redigera
Share Dela