Masterprogram: Urban Design i Kina och Europa 120 hp

Läs mer på www.bth.se/urbandesign eller kontakta oss på info.planning@bth.se

Det här är programmet för dig som vill forma stadsmiljö för framtidens globala boende och globalt rörliga människor. Undervisningsspråk är engelska och du vistas växelvis i Kina och Europa. Du har redan utbildning i design från fysisk planering, arkitektskola/landskapsarkitektskola eller liknande och strävar nu att fördjupa dina kunskaper om det offentliga rummet - parker och torg, stråk och handelsplatser, vardagsmiljöer och representativa platser. Fokus ligger på gemensamma intressen som staden ansvarar för med hänsyn till samspel med medborgarna och privata aktörer som fastighetsägare och näringsidkare. Programmet ger dig förutsättningar att arbeta med komplexa planerings- och formgivningsuppdrag i samspel med beslutsfattare och medborgare. Detta sker i samarbete med många specialister: landskapsarkitekter, miljövetare, samhällsvetare, kulturvetare och byggnadsarkitekter m.fl.


Vi har riktat blickarna mot Asien där flera tendenser i samhällsutvecklingen kan vara lärorika att studera inom ämnet fysisk planering. Genom flerårigt samarbete med Nanjing Forestry University i Kina kan vi erbjuda en gemensam två-årig masterutbildning i urban design. Undervisningen sker omväxlande i Karlskrona och i Nanjing enligt:

Läsperiod 1-3 i Karlskrona

Läsperiod 4-6 i Nanjing

Läsperiod 7 ägnas åt individuellt examensarbete på valfri ort med handledning och seminarier fördelade på lämpligt sätt, understödda av digital teknik.

Läsperiod 8 avslutas med examen i Karlskrona.

Lärare från Nanjing Forestry University (NJFU) respektive BTH kommer under studietiden växelvis att vara verksamma som gästlärare vid det lärosäte där utbildningen för tillfället bedrivs.

Globaliseringsprocesser skapar allt tätare samband mellan nationer och kontinenter som tidigare bildat en fragmenterad världsbild. Den högre utbildningen bör inrymma internationell samverkan och ge studenterna möjlighet att möta andra kulturer. Vid BTH finns sedan mer än ett decennium en avancerad och specialiserad utbildning i fysisk planering, som fått gott stöd från samhället och god respons på den svenska arbetsmarknaden.

Kina är intressant på flera sätt: en längre urban tradition, ett tätare stadsbyggande som under långa tider varit kretsloppsinriktat, en stark organisation av samhällsöverbyggnaden som möjliggjort stora som små infrastrukturbyggen, en lång intellektuell tradition som ger höga studieresultat i internationella jämförelser och ett gott hantverk bland annat avseende formgivning. I Europa präglas det offentliga samtalet av en mångfald synsätt som ställs mot varandra i argumentation. En kreativ miljö skapas där stimulans, tolerans och respekt råder.

Norden kan uppvisa samhällen med starkt ansvarstagande för sin befolkning ifråga om sysselsättning, skola, vård och omsorg, allt grundat på decentraliserat beslutsfattande och stor offentlig sektor. Vår samhällsorganisation bygger på medborgarnas engagemang för gemensamma frågor och förtroende för folkstyrets överenskommelser. Att vidmakthålla samhällsservice i små, glest fördelade samhällen är en skandinavisk specialitet. I Sverige görs betydande offentliga samhällsbyggnadsprojekt som kräver fysisk planering, och våra många planeringskontor utgörs av ovanligt kompetent personal.

Programmet Fysisk planering är en framgångsrik professionsutbildning som hittills verkningsfullt bidragit till att fylla arbetsmarknadens behov av kunniga planerare. Den form- och gestaltningsträning som ges i befintligt kandidatprogram i Fysisk planering kvalificerar för utbildning på mastersnivå hos övriga svenska arkitektutbildningar. Arbetsmarknaden bedöms kräva allt mer orientering i internationell praxis och lagstiftning och finansiering, även hos kommunernas stadsbyggnadskontor, privata konsultkontor och svenska statliga myndigheter. Till detta kommer ett växande fält av utlandstjänster inom consulting, EU-administration och hos globalt verksamma företag.Redigera
Share Dela