Strategiska miljöbedömningar som intervention - EG direktivets, 2001/42/EC, inverkan på integrering av miljöaspekter i fysisk planering

The MiSt Programme

Projektets övergripande syfte är att empiriskt undersöka hur effektiv tillämpningen av  strategiska miljöbedömningar är när det gäller att bidra till att integrera miljöaspekter i kommunal fysisk planering. Integrering av miljö i andra politikområden ses om en viktig del i att bidra till det politiska målet om hållbar utveckling. Nuvarande praktik och erfarenheter av att tillämpa SMB i fysisk planering på kommunal nivå i Danmark, Island och Sverige kommer att studeras. Vidare kommer införandet av det nya EG direktivet "Miljöbedömningar av vissa planer och program" 2001/42/EC i de olika länderna att studeras och slutsatser dras angående SMB- direktivets potential att inverka på nuvarande praxis.

 Tillämpningen av SMB präglas inom fysisk planering präglas av planeringsprocessen som en instrumentellt rationell beslutsprocess (Lawrence, 2000). I mångt saknas en återkoppling till befintlig forskning och praktiska erfarenheter av  beslutsprocesser och kontexten där SMB ska tillämpas.

 De grundläggande problem som fokuseras i detta projekt är frånvaron av systematisk uppföljning och analys av erfarenheterna av SEA tillämpad i kommunal fysisk planering. De empiriska studierna gäller erfarenheterna av SMB särskilt när det gäller dess roll i att bidra till integrering av miljöfrågor i den fysiska planeringen i kommunerna. Vidare ska den institutionella och nationella ramen i form av lagstiftningen inom planering och SMB, ansvarsfördelning, etc att kartläggas och analyseras. Erfarenheterna i tre Nordiska länder kommer att studeras och jämföras: Danmark, Island och   Sverige. 1-2 kommuner i respektive land kommer att närmare undersökas. Analysen görs i relation till legala och politiska förväntningar på, och normativa antaganden om SMB i den internationella SMB-diskursen avseende dess bidrag till integrering av miljöfrågor. Vidare utgör relationen mellan planeringsteori och olika planeringsdoktriner till SMB en viktig analysdel. Projektet kommer att påbörjas vid en tidpunkt när alla de nordiska länderna har infört EG-direktivets krav i sin lagstiftning. Detta faktum ger möjlighet att också inkludera de första erfarenheterna av att tillämpa direktivet i praktiken. 

 Utgångspunkt för projektet är följande övergripande frågor:

·        Vilka existerande SMB krav finns i dag i den nationella lagstiftningen i relation till fysisk planering i de tre länderna? Vilka erfarenheter finns hittills dokumenterade av att tillämpa dessa på kommunal nivå och i relation till integrering av miljöfrågor?

·        Vilka likheter och skillnader i nationell uppbyggnad av SMB lagstiftningen finns och hur relaterar sig dessa till den nationella planeringskontexten och de nationella målen för integrering av miljö, eventuellt uttryckt som del av hållbar utveckling?

·        Vilka är de nationella förväntningarna på den översiktliga planeringens roll att bidra till hållbar utveckling och hur samstämmiga är dessa med planeringens strategiska roll? Hur kommer dessa förväntningar till uttryck i den nationella SMB-diskursen?

·        Vilka generella erfarenheter finns, i de kommunala planeringsprocesserna, av integrering av miljöfrågor och vilka särskilda erfarenheter finns av SMB som "nstrument"för integrering?

·        Vilken potential att förändra rådande praktik när det gäller integrering av miljöfrågor ligger i implementeringen av direktivet 2001/42/EC.

·        Vilka likheter och skillnader kan ses mellan de tre länderna när det gäller ovanstående?

 Projektet bidrar till MiSt-programmet genom att programmets centrala frågeställningar också är centrala för projektets formulering. Projektet är också speciellt länkat till de andra projekten t ex när det gäller utveckling av vissa delar av SEA (projekten 2, 7 and 9), fokus på den kommunala kontexten (1 och 3) och fokus på miljö- och processeffektivitet (projekt 8).

 Nyttan, sedd ur ett praktikerperspektiv, består av en ökad kännedom om tidigare SMB-erfarenheter i kommunal fysisk planering som grund för att utveckling en effektiv tillämpning av det nya EG-direktivet. Behov av en sådan kunskapsgrund finns i alla de länder som har att tillämpa direktivet och som strävar efter att nyttiggöra direktivet i sitt miljöarbete på nationell, regional som kommunal nivå. Den komparativa ansatsen bidrar till en större erfarenhetsbas och ger en ökad insikt om de karakteristika som respektive land företräder i planering och SMB-tillämpning. Vidare bidrar projektet internationellt sett till en ökad kunskapsbas om de faktiska och praktiska erfarenheterna av SMB och diskussionen om effektiviteten hos denna typ av "miljöinstrument".

 Projektet genomförs som ett doktorsavhandlingsprojekt av Hólmfrídur Bjarnadóttir, Nordregio vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Huvudhandledare för avhandlingsarbetet är professor Lars Emmelin, BTH. Projektledare och biträdande handledare är docent   Tuija Hilding-Rydevik, Nordregio. Resultaten kommer att publiceras som en doktorsavhandling, vetenskapliga artiklar och arbetsrapporter samt mer populärt inriktat material.

 

Redigera
Share Dela