Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

The MiSt Programme

Projektet har som mål att stärka kommunalt beslutsfattande genom att applicera, utvärdera och utveckla verktyg för strategisk miljöbedömning (SMB) och nya verktyg för medborgarmedverkan i kommunal energiplanering. Detta förväntas leda till beslut som påverkar utvecklingen av de lokala energisystemen i sådan riktning att miljöpåverkan minskar, t ex vad gäller lokal luftkvalitet och emissioner av växthusgaser.

 

Resultat från tidigare forskning visar bl a att energiplaner ofta är översiktliga i miljöbedömningarna och att möjligheter till strategisk miljöbedömning inte utnyttjas till fullo. Verkningsfullheten i energiplaneringsprocessen kan vidare ifrågasättas av flera skäl. För det första är integrationen ofta svag mellan energiplanering och annan planering, t ex översiktsplanering. För det andra är medborgarmedverkan liten i planeringen och planerna görs ofta enbart av experter och för det tredje är målen ofta vaga.

 

Projektet genomförs som en undersökande tillämpning av ett ramverk för SMB och nya mekanismer för medborgarmedverkan i kommunal energiplanering. Samarbete har påbörjats med Finspångs kommun, som är i början av en energiplaneringsprocess. Ramverket för SMB består av olika metoder kopplade till varandra, såsom scenariometoder, kvalitativa analyser, livscykelanalyser, riskbedömningar och värderingsmetoder. Delar av ramverket ska appliceras i planeringsprocessen och första steget innebär en utvärdering av tillämpbarheten av olika analytiska verktyg. Vidare kommer minst ett deliberativt verktyg för medborgarmedverkan att provas och utvärderas. Denna del är inspirerad av Habermas arbeten. Undersökningen utgår från en utvärderingsmodell som härletts från Habermas beskrivning av diskursen som ett rationellt och idealt demokratiskt samtal.

 

Forskningen i projektet utgår både från perspektivet "lagstiftning" och perspektivet "medborgarmedverkan" och förväntas bidra med kunskap om verkningsfullheten hos flera verktyg som används i en verklig planeringsprocess. De övergripande målen är gemensamma med projektet "Better environmental decisions in the energy and waste sectors " och det genomförs i nära samarbete dessutom med projektet "Scenario methods in strategic environmental assessment".

 

Resultaten från projektet kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar och vid konferenser. Kontinuerlig resultatspridning sker även genom samarbetet med kommunrepresentanter. Vidare kommer resultaten att utgöra delar av tre doktoranders avhandlingar.

 

Resultaten från projektet förväntas bli värdefulla för kommuner i deras utveckling av planeringsprocesserna. Dessutom kan beslutsfattare på regional nivå använda resultaten eftersom energisystemen, speciellt i samband med användning av biobränslen eller avfall, ofta har en regional räckvidd. Detta har i sin tur konsekvenser för beslut som tas i lokala och regionala företag inom energisektorn. I förlängningen förväntas utvecklingen av verktygen underlätta uppfyllelsen av de nationella miljömålen.

 

Projektledare:

Universitetslektor Anders Mårtensson, Industriell miljöteknik, IKP, Linköpings universitet.

Övriga deltagare:

Universitetslektor Hans Wiklund, Statsvetenskapliga institutionen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping;

Docent Göran Finnveden och Dr Anna Björklund, Centrum för miljöstrategisk forskning – fms, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm;

Doktorand Jenny Stenlund Nilsson, Industriell miljöteknik, IKP, Linköpings universitet.

 

 

Redigera
Share Dela