Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket . Programmet leds från Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola

Avgränsning

I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer.

Målet för MiSt-programmetForskningsprogrammet Miljöstategiska verktyg

  • Kritisk undersökning av verktygens funktion
  • Teoribaserad förståelse av deras verkan
  • Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg

De projekt som ingår i programmet har valts för att medge undersökning av olika sektorers beslutfattande om frågor med stor miljöpåverkan, typer av planering och beslutsfattande osv. Allmänhetens medverkan och inflytande i planeirngs- och beslutsprocesser är ett viktigt genomgående perspektiv i programmet liksom frågor om hur verktyg och processer kan regleras.

MiSt-programmet är tillämpat och tvärvetenskapligt. Programmet genomförs i nätverksform genom samarbete mellan ledande institutioner. Samarbete med myndigheter och organisationer är en viktig del både i enskilda projekt och i programmets referensgrupp. MiSt består av de enskilda nu pågående projekten, gemensamma aktiviteter inklusive en forskarskola som är öppen även för andra doktorander inom området, pilotprojekt som skall leda till ytterligare projekt inom programramen samt mot programperiodens slut arbete med syntes och rekommendationer. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola som tagit initiativ till gruppen. Programansvarig är professor Lars Emmelin, Fysisk Planering, BTH. Programmen är på 5 år och 20 Mkr. Den kunskap som samlas i programmet kompletteras genom att de samarbetande institutionerna bedriver omfattande annan forskning inom området.

 

 

 

Redigera