Scenariometoder i strategisk miljöbedömning

The MiSt Programme

Planering och strategiskt beslutsfattande sker alltid i ett framtidsperspektiv. Ett flertal metoder finns för att hantera framtidsaspekter i sådana samanhang. Syftet med detta projekt är att utforska hur delar av olika scenarioangreppssätt kan kombineras för att skapa ett balanserat och effektivt verktyg som kan användas vid miljöbedömningar av strategiska beslut. Fokus kommer att vara på hur långsiktiga mål för hållbar utveckling kan integreras i strategiskt beslutsfattande och på hur scenariometoder kan användas i strategiska miljöbedömningar. Ett kompletterande syfte är att undersöka om workshoptekniker som hämtas från scenarioplanering kan erbjuda gynnsamma fora för breda deltagandeprocesser. Målet är att kunna presentera en metodik för strategiska miljöbedömningar som bygger på scenariometodik och som fungerar under praktiska omständigheter.

 Hållbarhetsbegreppet har tillfört ett visionärt element till samhällsplaneringen, genom att visa på behovet av radikala och långsiktiga mål för minskning samhällets resursanvändning och utsläpp av miljöstörande ämnen. Dessa mål förutsätter ibland att samhällsutvecklingen tar en ny riktning, med konsekvenser för bland annat bebyggelse-, res- och konsumtionsmönster. Samtidigt hävdar inflytelserika strömningar inom planeringsteori att planeringen i praktiken är mer reaktiv än målinriktad och att den karaktäriseras av en begränsad rationalitet. Det finns en växande insikt om att samhällsutvecklingen i hög grad är komplex och i stor utsträckning oförutsägbar. De långsiktiga effekterna av olika policyåtgärder är därmed bara delvis möjliga att förutse. Det finns ett behov av att hitta nya sätt att hantera de utmaningar som strävan mot hållbarhet ställer oss inför, att utveckla planeringen till att även kunna hantera oförutsedda externa händelser, samtidigt som dess deltagande karaktär bibehålls.

Strategisk miljöbedömning har lanserats som ett sätt att införliva miljöhänsyn i planering och i beredning av politiska beslut på olika nivåer i samhället. En intressant fråga är vilken möjlighet SMB har att förena både den visionära och den inkrementella synen på samhällsförändring i en effektiv och öppen planeringsprocess. I den preskriptiva litteraturen om SMB rekommenderas ibland användningen av framtidsscenarier och det finns också några exempel på att så har skett. Det finns dock inte mycket vägledning till hur framtidsstudiemetoder kan användas i SMB, och det återstår fortfarande en hel del arbete innan fördelarna med att använda dessa metoder har tagits till vara fullt ut.

Projektet är tänkt att löpa under hela programperioden. I den första delen av projektet görs en genomgång av fall där scenariometoder har använts i planering och politiskt beslutsfattande. Den andra delen av projektet går ut på att utveckla och praktiskt testa ett angreppssätt för SMB där scenariometoder används. Detta görs i nära samarbete med ett planeringsorgan. Tillämpningsområdet kommer i ett första fall att vara kommunal energiplanering. Kontakt har, genom samarbete med MiSt-projekt 1, etablerats med Finspångs kommun i Östergötlands län. Metoden för scenarioanvändning kommer dock att vara generellt tillämplig i de flesta sektorer och strategiska nivåer. Det kan under senare delen av projektet också bli aktuellt att prova metoden i ett annat planeringssammanhang. Ett tänkbart område skulle då kunna vara regional transportplanering.

 Att hantera framtiden är en nyckelaspekt i strategiskt beslutsfattande och SMB. Detta projekt kommer att bidra till att klargöra hur olika scenariometoder kan användas i olika faser av en SMB. Detta är värdefull information när en komplett bild av vilka verktyg som är användbara i SMB ska skapas. Förhållandet mellan scenariometoder och metoder för exempelvis miljöanalys kommer att utforskas, bland annat genom samarbetet med MiSt-projekt 1 i den gemensamma fallstudien.

 Resultaten från projektet kommer att publiceras i rapporter och som granskade artiklar i internationella tidskrifter. Projektet bedrivs huvudsakligen som ett doktorandprojekt och kommer även att resultera i en doktorsavhandling som delvis finansieras genom detta projekt. Resultaten kommer även att presenteras vid forskningskonferenser.

Om det angreppssätt som utarbetas i projektet tas emot väl kan det innebära ett tillskott till planeringspraktiken av intresse för planerare och beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Det kommer också att vara ett bidrag till SMB-metodiken av intresse för myndigheter, planerare, beslutsfattare och forskare.

Projektledare är Tekn. Dr Karl-Henrik Dreborg vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Jessica Johansson vid FOI, doktorand vid Institutionen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), samt hennes handledare Prof. Lars Emmelin, BTH deltar också i projektet.

 

 

Redigera
Share Dela