Strategisk miljöbedömning för hållbar regional tillväxt - om behovet av förbättrad uppföljning och utvärdering

Hans Wiklund; Jon Hillgren

Implementeringen av Europeiska kommissionens och rådets direktiv (2001/42/EG) om miljöbedömning av vissa planer och program och dess införande i nationell rätt har skapat ett behov av kunskap om såväl hur strategisk miljöbedömning skall och bör utföras som den faktiskt tillämpas i olika plan- och programkontexter.
Uppföljning är en central del i miljöbedömning av planer och program. Idealtypiska beskrivningar av processen för miljöbedömning har ofta uppföljning som ett avslutande steg efter det att en plan eller ett program har antagits. Uppföljningens betydelse för miljöbedömningens effektivitet och trovärdighet framhålls i litteraturen. Men trots detta är kunskapen om och erfarenheten av uppföljning i miljöbedömning av planer och program begränsad.
Föreliggande undersökning avser bidra till att fylla denna kunskapslucka. Den kartlägger befintliga system och rutiner för uppföljning och utvärdering inom den specifika programkontexten regional utvecklingsplanering. Mot bakgrund av resultaten diskuteras hur befintliga system och rutiner för uppföljning och utvärdering kan utvecklas för att förverkliga miljöbedömningens ambition att integrera miljö i strategiskt beslutsfattande och därigenom lägga grunden till en hållbar utveckling.
Den studie som ligger till grund för rapporten har genomförts inom projektet "Ex-post verktyg: uppföljning och utvärdering inom strategisk miljöbedömning" inom ramen för forskningsprogrammet Miljöstrategiska verktyg, MiSt som finansieras av Naturvårdsverket under tidsperioden 2003 till 2008. Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer.
Målen för MiSt-programmet:

  • Kritisk undersökning av verktygens funktion
  • Teoribaserad förståelse av deras verkan
  • Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg


Programchef: professor Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH.

Biträdande programchef: docent Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU.

 Rapporten finns här.

Redigera