Tools for Resasonable Deliberation

The MiSt Programme

Projektet syftar till att utveckla redskap i form av programvara och användarmetoder som stöd för resonabla processer relaterade till miljökonsekvensbedömningar. Detta innefattar resonemang, argumentation, beslut och förhandlingar vid policy making, expertomdömen och beslut inom styrelser och rådgivande organ. Vi avser jämföra normativ teori om resonabla överväganden och rationellt beslutsfattande med faktiska processer. Vi kommer också att utforma redskap i form av användarmetoder, användarheuristik och programvaruteknik för att förbättra möjligheter till resonabla överväganden och rationella beslut.

De bakomliggande teorierna är välkända och väl beprövade. Vi har idag (2005) programmeratdem men inte anpassat dem eller deras användarmetoder till miljöbedömningar eller miljöbeslut.

Projektet avser tillämpa dem på svenska processer för miljöbedömning och miljöbeslut rörandeanläggningar för energi och sophantering. Vi kommer att generalisera från fallstudier. Programvaran resulterar i användbara redskap genom att knytas till specifikationer, beskrivningar, instruktioner, typfall och pedagogiska moduler.

Projektet fokuserar typiska situationer i planering och miljökonsekvensbedömning därresonabla bedömningar förekommer, exempelvis: (a) Presentation av översikt över ett planärende och bedömning inför beslutsfattare, (b) Förhandling med olika aktörer och intressenter i planeringen och (c) Skrivande av en samrådsredogörelse.

Programvarupaketet Athena Standard är designat för tillämpningar nära planering ochkommunikation i offentlig sektor medan tillämpningar av Athena Negotiator ligger närmareexpertanalyser och förhandlingar. Programvarans form kan vidga tillämpligheten av strategiskaredskap till större grupper av beslutsfattare och skapa större genomskinlighet i besluten för en bred allmänhet.

Projektet kommer att samverka med det överordnade MIST-projektet och använda dess arenor och fora. Dessutom kommer normala forskningskanaler att användas för forskning om resonemang, planering, argumentation, och beslutsfattande.

 

Redigera
Share Dela