FALLSTUDIERAPPORT:

Uppföljningar av miljöbedömningar av regionalt tillväxtprogram och regional transportinfrastrukturplan för Skåne

Författare: Oskar Wallgren

2004 trädde det europeiska direktivet om "miljöbedömning av vissa planer och program" i kraft i Sverige. I mångt och mycket har det praktiska bedömningsarbetet hittills handlat om att ta fram vägledning och rutiner för att försöka förutse möjliga miljökonsekvenser och anpassa program och planer för att minska dessa. Men den strategiska miljöbedömningen tar inte slut i och med att planen är beslutad. Lika viktigt är uppföljningen och utvärderingen av vad som faktiskt skedde. Sådan uppföljning pågår ständigt i en mängd regionala processer - exempelvis de regionala tillväxtprogrammen - men ofta hamnar miljöfrågorna vid sidan om.

Forskningsprojektet MiSt 9, Verktyg för uppföljning och utvärdering i strategisk miljöbedömning är ett samarbete mellan KTH, Stockholm Environment Institute och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det syftar till att förbättra verktygen för att följa upp och utvärdera miljökonsekvenserna av planer och program på den regionala nivån i Sverige.

Projektet har pågått sedan 2006 och avslutas under 2009. I tre parallella fallstudier har existerande regionala plan- och programprocesser använts som utgångspunkter för att resonera kring hur uppföljningen av miljöeffekterna av regionala planer och program i Sverige kan förbättras.

I föreliggande rapport redovisas erfarenheterna från de två fallstudier som genomförts i Skåne under 2007/8. De planer och program som studerats är dels Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015 (RTI), dels Gränsöverskridande Tillväxt! - ett förslag till regionalt tillväxtprogram för Skåne (RTP).

Rapporten

 

Redigera