SEAMLESS, Strategic Environmental Assessment and Management in Local authorities in Sweden

The MiSt Programme

Projektet SEAMLESS (Strategic Environmental Assessment and Management in Local authorities in Sweden) studerar kunskapsluckor och svagheter i praktiken när det gäller ett integrerat angreppssätt av användandet av miljöpolicyverktyg, speciellt Strategisk Miljöbedömning (SMB) och Miljöledningssystem (MLS) i kommuner.

Syftet med SEAMLESS är att studera det konceptuella ramverket samt möjligheter för bättre operationella och metodologiska samband mellan dessa verktyg för strategisk planering, bedömning och ledning. SEAMLESS-projektet kan motiveras av flera skäl. Dels finns det ett behov av att göra användandet och innehållet i kommuners MLS mer strategiskt (tex. genom att se till att miljöhänsyn tas i planering och program) samt öka insynen och deltagandet. Dels är projektet viktigt för att studera hur man kan förbättra effektiviteten i SMB-processer, genom att koppla uppföljningsmoment i SMB till MLS. Slutligen, syftar detta integrerade arbetssätt till att göra införandet och arbetet med strategier för hållbar utveckling på den kommunala nivån mer systematiskt.

De mer detaljerade målen med SEAMLESS-projektet är: 1) Formulering av ett konceptuellt ramverk för hur SMB och MLS kan användas på ett mer integrerat sätt. 2) Benchmarking av kommuner som lyckats med ett integrerat användande av SMB och MLS. 3) Utvärdering av existerande praxis av integrerat användande av SMB och MLS i några utvalda svenska kommuner. 4) Identifiering och testning av olika alternativ för att underlätta interaktionen mellan SMB
och MLS. 5) Framtagande av rekommendationer för utformandet av policy och åtgärder för att bygga upp kapacitet inom
detta område.

SEAMLESS-projektets teoretiska grund kommer att baseras på aktuella teorier inom miljöledning och samhällsvetenskap (tex. organisatoriskt lärande). Den empiriska forskningen kommer att utgöras av fallstudier i några kommuner, och beskriver interaktionen mellan planering och miljöledningssystem i dagsläget. Utifrån analysen av fallstudieresultaten och litteraturgenomgång kommer pilotprojekt att genomföras, för att testa hur interaktionen mellan
SEA och MLS kan förbättras.

SEAMLESS är ett samarbetsprojekt mellan LiU och IIIEE, och forskarna iforskargruppen har kompletterande kompetens inom miljöbedömning och miljöledning. SEAMLESS fokuserar på verktyg som är eller kommer att bli vanligt förekommande i svenska kommuner och det är därför mycket relevant att studera och förbättra effektiviteten av hur dessa verktyg används. Denna forskningsansökan knyter an till flera av MiST-programmets nyckelaspekter; effektivitet (verkningsfullheten), tiering och verktyg; samt de två temana lagstiftning och deltagande.


Resultat från projektet kommer att spridas via rapporter, vetenskapliga artiklar, vetenskapliga konferenser samt
workshops och rapporter för praktiker.

Redigera
Share Dela