Ex-Post verktyg: uppföljning och utvärdering inom SEA

The MiSt Programme

Projektet handlar om användning av strategiska verktyg inom uppföljning och utvärdering, dvs de stadier av strategiska miljöbedömningar som inträffar efter att besluten har fattats och implementerats. Syftet är att genom teoretiska och empiriska studier av programutvärdering utveckla rekommendationer för ex post SEA, alltså med   fokus på verktyg som belyser miljöaspekter. Tanken är att man ska kunna kombinera de miljösystemanalytiska  ansatser som utvecklats inom SEA och andra strategiska verktyg med de teoretiskt välgrundade utvärderingsansatser som traditionellt används, men som ofta inte tar tillräcklig notis om miljöaspekter. Fallstudier på existerande initiativ och utvärderingar kommer att väljas, både med uppifrån- och nerifrån perspektiv. Projektet kommer också att utveckla utvärderingskriterier och rekommendationer kring indikatorer, och presentera konkreta rekommendationer för ex post verktyg där användaren kan kombinera existerande miljödata med  samhällsvetenskapliga forskningsmetoder för att studera utfall av nationella och regionala program.

 Projektet består av fyra huvudkomponenter. Den första är att utveckla ett analytiskt ramverk på basis av en teoretisk genomgång, inkluderande konceptuella och teoretiska utgångspunkter inom olika utvärderingsansatser, samt kritierier för utvärdering på basis av nationella miljö-och hållbarhetsmål. Den andra komponenten består i den empiriska studien, i vilken vi kommer att studera olika beslutsprocesser och deras uppföljning och utvärdering. Fallen kommer att väljas för att representera dels svaga respektive starka samrådsprocesser i beslutsprocessen och dels utvärderingar gjorda från både top-down och bottom-up perspektiv. Den tredje komponenten består i att studera fallen med utgångspunkt i det analytiska ramverket som utvecklats i steg 1. Styrkor och svagheter. teoretiska paradigm, användbarhet och relevans i förhållande till hållbar utveckling kommer att diskuteras i detalj. Den fjärde komponenten består i att utvecklar rekommendationer om kombinationer av verktyg för användargrupper såsom Naturvårdsverket och andra offentliga verk.

 Projektet har integrerat tre centrala aspekter av MiSt-programmet i utformningen. För det första den teoreriska och konceptuella utredningen av verktygen, för det andra en redogörelse för användning och icke-användning av verktygen i förhållande till beslutsprocesser, och för det tredje en preskriptiv analys för att hjälpa Naturvårdsverket i dess verksamhet.

 Projektledare är Måns Nilsson, Stockholm Environment Institute (SEI). Dessutom deltar Hans Wiklund, Jönköpings Internationella Handelshögskola, och Göran Finnveden, Centrum för Miljöstrategisk Forskning, KTH. Projektet börjar under 2005. 

Redigera
Share Dela