TECHNOSCIENCE STUDIES

The mission of the research Division of Technoscience Studies is to expand and transform theoretical and practical knowledge bases of technology research & development & innovation.

One of the aims of Technoscience Studies is to develop complex knowledges about ICT including media technologies as reality-producing technologies as well as of the transformations that follow in its wake. The researchers create theoretical bases and practices for developmental processes in ICT-related fields as well as in the context of innovation systems.

The Research Division of Technoscience studies includes four profile areas namely

The regional relevance of the research is given by its involvement and collaboration in NetPort and its profile New Media. Research and undergraduate education are strongly intertwined and result in establishment of companies by students within media technology and especially so within digital game. The research project X-ovation includes innovative development at the municipality of Karlshamn as well as driving forces for cooperation, from which the regional development is benefitting. Our international PhD students contribute directly to solve acute problems in their respective home countries like digital education resources for rural secondary schools, digital systems handling serious diseases and other systems for vital infrastructures in society.

TEKNOVETENSKAPLIGA STUDIER

Teknovetenskapliga studier har fokus på forskning, utbildning och utveckling i avancerad samverkan.

Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och praktiker av informations- och kommunikationsteknik inklusive medieteknik som verklighetsproducerande teknik och som del i dominerande samhällsförändringar. En stark medvetenhet om lokala kontexters betydelse har drivit forskningen mot utveckling även av innovationssystem.

Forskare och doktorander knutna till Teknovetenskapliga studier är aktiva inom huvudsakligen fyra profilområden, nämligen

Forskningens regionala betydelse placerar sig framför allt inom deltagandet och samarbetet inom NetPorts profil Nya medier. Forskningen och grundutbildningen är starkt sammanflätade och bidrar till företagsetableringar av studenter inom medieteknik inte minst inom spelutveckling. FoU-projektet X-ovation innebär innovativt utvecklingsarbete inom Karlshamns kommun samt positiv attraktionskraft för samarbete till gagn för den regionala utvecklingen. Våra internationella doktorander bidrar på ett direkt sätt att lösa sina hemländers akuta problem som digitala läroresurser till gymnasieskolor på landsbygden, digitala system för att hantera svåra sjukdomar och andra system för vital infrastruktur i samhället.

Redigera
Share Dela