En fråga om balans


Eva Lövstål, forskare och lärare vid BTH, har undersökt balansen mellan styrning och entreprenörskap i några företag. Resultaten tyder på att det finns odokumenterade metoder för att utveckla entreprenörskapet, samtidigt som man utvecklar ekonomistyrning och uppföljning.

Syftet med studien var att undersöka hur företag använder verktyg som budget och ekonomiska ”morötter” för att styra organisationen när de samtidigt är beroende av nytänkande hos medarbetarna.

 - Jag ville se hur de hanterar balansen mellan dessa till synes motstridiga element. Min bild var att entreprenörer kan uppleva ekonomiska styrmedel som både hämmande och nödvändiga. Jag ville studera det dilemmat, säger Eva Lövstål.

I sitt licentiatarbete fick Eva Lövstål delvis ompröva sin bild, och det hon såg i det företag hon undersökte väckte intresse för vidare studier. Entreprenörskap var en ledstjärna i organisationen.

 - Det ekonomiska styrsystemet relaterades till den entreprenöriella kulturen och ambitionen. Budgeten var inte något man skulle hålla sig inom. Den var en miniminivå, ett åtagande för att veta att man gör tillräckligt, berättar Eva Lövstål.
 - Siffrorna bröts ner och blev konkreta när de presenterades som exempelvis ett visst antal lastbilar per dag. Företaget hade både hård styrning och ett stort individuellt ansvar, och de lyckades kombinera det, fortsätter hon.

När Eva Lövstål undersökte ytterligare två företag i doktorsavhandlingen blev bilden mer mångsidig. Nu fick hon bekräftelse på att styrning och entreprenörskap ibland skaver mot varandra. De ledande entreprenörerna i ett av företagen brottades med problemet. Entreprenörskap är starkt kopplat till magkänsla och handlingskraft. Med budget, nyckeltal och andra styrverktyg fanns farhågan att de skulle bli fegare och långsammare.

 - Dilemmat är att man behöver styrverktyg när organisationens storlek gör det omöjligt att ha koll på allt. Företaget hade behov av att decentralisera men visste inte hur de skulle hantera styrningen och ändå behålla en entreprenöriell kultur, säger Eva Lövstål.

 - Företag nummer två däremot var dotterbolag i en koncern och därför kom uppföljning och styrning in naturligt. Utmaningen för dem var att hitta en lämplig nivå så att styrningen inte hämmade snabbheten och att belöningssystemet fick avsedd verkan.


Budget är inget hinder, men synen på den kan vara ett hinder, enligt Eva Lövstål som menar att det handlar mer om hur man använder ekonomiska styrsystem än om hur systemen är beskaffade. Hon kunde skönja metoder för att hantera balansen i företagen, även om de inte var uttalade eller dokumenterade.

 - Jag såg till exempel att företaget i licentiatavhandlingen hade lyckats etablera en inställning, ett ”mind-set”, som omfattade alla medarbetare. Ledarna föregick med gott exempel och stärkte den entreprenöriella kulturen. Och när anställda presenterade en kreativ idé var den ekonomiska kalkylen bara ett av många underlag i beslutet.

Den amerikanske forskaren Robert Simons har utvecklat en modell där samma styrinstrument kan användas på olika sätt, även för förnyelse och entreprenörskap. Eva Lövstål planerar nu att ta hans modell och gå steget vidare utifrån empiriska iakttagelser. Hon menar att det finns för lite skrivet om hur man styr och leder för att utveckla entreprenörskap i en organisation. Och inom den närmaste framtiden tänker hon särskilt inrikta sig på digitala spelbranschen.

 - BTH är redan framgångsrika inom digitala spel och vi kan komplettera med ett managementperspektiv. Och jag tror att vi kan lära oss mycket vad gäller nytänkande och entreprenörskap å ena sidan och styrning å andra genom att studera företag i den branschen. Min ambition är att den fortsatta forskningen ska leda till konkreta metoder för företag, så att de kan utveckla entreprenörsandan och samtidigt ha effektiv styrning och uppföljning, säger Eva Lövstål.

Juni 2009

Eva Lövstål

Universitetslektor i företagsekonomi

Virtuellt nummer 16, juni 2009

 

Share Dela
Redigera