Antagningsprocesser

Ordinarie antagning

  • Inför varje antagningsomgång finns en sista ansökningsdag, ex. 15 januari för utbildningar med undervisningsspråk engelska, 15 april för övriga utbildningar inför höstterminen och 15 oktober för vårterminen. För att en ansökan ska betraktas som inkommen i tid ska den vara Antagningen tillhanda senast angiven dag. Om ansökan skickas per post räknas poststämpelns datum. Se vidare på www.bth.se/hitta och http://www.antagning.se
  • De förkunskaper som ställs för att bedömas som behörig till sökt utbildning ska styrkas med intyg och betyg. Om du av någon anledning inte har tillgång till sådana handlingar vid ansökningstillfället så kan du komplettera senare. Senaste kompletteringsdatum är 1 februari för utbildningar med undervisningsspråk engelska,  ca 20 juni för för övriga utbildningar inför höstterminen och ca 1 december för vårterminen.
  • Du som anmält dig via webben får ett e-postmeddelande om när din anmälan är granskad och det är dags att kontrollera dina uppgifter. Kontrolluppgifterna visar om du bedömts som behörig eller inte och finns under Dina sidor/Följa din anmälan på http://www.antagning.se under maj månad inför en hösttermin och under november månad inför en vårtermin. Du som anmält dig via pappersblankett får ett kontrollbesked via vanlig post.
  • När samtliga ansökningar bedömts görs ett urval bland behöriga sökande. Finns fler behöriga sökande än antalet platser så görs en rangordning. Se Antagningsordningen för information om hur detta går till. De som p g a lägre rangordning inte kan erbjudas plats kommer att reservplaceras.
  • Antagningsbesked ges brevledes eller via e-post och http://www.antagning.se till samtliga sökande. Beskedet innehåller information om antagning, reservplacering eller strykning. En sökande kan bli struken av olika skäl, till exempel obehörighet eller att utbildningen ställts in. Det anges i antagningsbeskedet. Har du erbjudits en plats eller reservplats och vill behålla den så måste du svara på detta besked. Hur du gör det anges i antagningsbeskedet. Sista svarsdatum anges också och är högst två veckor efter det att du fått beskedet.
  • Efter sista svarsdatum görs ytterligare ett urval. Då kan reservplacerade erbjudas plats om tidigare antagna inte svarat ja på sitt besked. Antagningsbesked skickas till dessa. Detta besked behöver man inte svara på.
  • Innan kursstart får antagna ytterligare information via e-post, internet eller brevledes. Det kan gälla mer detaljerad information om utbildningen, till exempel tid och plats för första sammankomsten. I anslutning till samtliga utbildningar på www.bth.se/hitta finns en länk till respektive utbildnings välkomstbrev som publiceras senast 3 veckor innan utbildningsstart. 


Sent inkommen anmälan

Ansökan som inte inkommit i tid är en så kallad sen anmälan. De sena anmälningar behandlas kontinuerligt. Den sökande måste vara behörig till utbildningen och blir antagen i mån av plats. Är det kö till en utbildning beror köplaceringen på vilket datum anmälan lämnades in. Anmälningsdatum är det datum när antagningen har tillgång till alla handlingar som styrker behörighetskravet. 

Övriga antagningsomgångar

 Vi deltar även i andra nationellt samordnade mindre antagningsomgångar. Dessa har vanligtvis få sökalternativ och är riktade till en speciell målgrupp, ex. lärare inom grundskolan.

Share Dela
Redigera