ekonomistudenter

 

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till studier på universitets-och högskolenivå behöver du uppfylla vissa bestämda förkunskaper vilket kallas behörighet. Förkunskapskraven delas in i grundläggande behörighet, som är lika för alla utbildningar och särskild behörighet som varierar beroende på utbildning.

Grundnivå

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning och innebär ett minimikrav för att kunna bli antagen. Du kan till exempel få grundläggande behörighet efter att ha läst en gymnasialutbildning, studerat på folkhögskola eller gått på Komvux.

Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se

Särskild behörighet

Särskild behörighet handlar om förkunskaper som krävs utöver grundläggande behörighet. Särskilda förkunskapskrav är kopplade till utbildningens innehåll eller arbetslivserfarenhet och varierar beroende på vilken utbildning du söker. Se under respektive utbildning vilka krav det är som gäller.

Läs mer om särskild behörighet på Antagning.se

Avancerad nivå

För att få börja ett program på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng. För att få läsa en kurs på avancerad nivå krävs att du har genomgått en utbildning på grundnivå. Det finns inget krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå.

Behörighet genom reell kompetens

Om du har andra kunskaper som du anser motsvarar behörighetskraven kan du ansöka om reell kompetens

Platsfördelning och urval

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

Läs mer om platsfördelning och urval på Antagning.se

Ansökan om anstånd med studiestart

Högskolan kan bevilja anstånd med att påbörja studier i enskilda fall, om särskilda skäl föreligger. För att ansöka om anstånd med studiestart krävs följande:

  • • Du skall vara antagen till ett utbildningsprogram vid BTH
  • • Kopia av antagningsbesked med samtliga sidor skall bifogas till ansökan
  • • Skäl skall motiveras utförligt och styrkas med intyg (ex. läkarintyg) i ansökan

Du ansöker via e-blankett Anstånd med studiestart.

Om din ansökan beviljas gäller följande: Beslutet gäller i 18 månader från det datum utbildningen du antagits till startade. Du måste själv göra en ny anmälan enligt de anmälningsanvisningar som gäller inför den nya programstarten. En kopia på anståndsbeslutet måste bifogas i den nya anmälan. Notera att BTH inte kan garantera att programmet kommer att starta inom 18 månader.

Antagningsordning vid BTH

BTH:s antagningprocess styrs av regler som har fasställts av högskolestyrelsen och är samlade i vår Antagningsordning.

Att överklaga

En del av de beslut som fattas om din anmälan till högskoleutbildning går att överklaga. I de flesta fall är det Överklagandenämnden för högskolan som prövar om ett beslut ska ändras. Följande beslut med anknytning till antagning kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan:

  • Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren vid antagning till grundläggande högskoleutbildning.

  • Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Läs mer om här om hur man kan överklaga på Antagning.se

Share Dela
Redigera