Energikartläggning inom integrerat massa- och pappersbruk

Projektet skall mynna ut i en rapport innefattande en energikartläggning för vald delprocess på Nymölla Bruk, som redovisas med hjälp av sankeydiagram

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2020-05-31

Företagsnamn: Stora Enso

Mail till kontaktperson: perarne.olsson@storaenso.com

Länk till företag: https://www.storaenso.com/sv-SE/about-stora-enso/stora-enso-locations/nymolla-mill

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Industriell ekonomi Maskinteknik

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com
Stora Enso Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. I vår kundbas finns exempelvis Europas största pappersgrossister och kontorsvaruåterförsäljare och Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.

Bakgrund
Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) kräver att en energikartläggning genomförs och uppdateras vart fjärde år. Certifierade ledningssystem inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö ställer krav på företaget att arbeta med ständiga förbättringar. Företaget har även satt upp mål om 5 MW elbesparing jämfört med basåret 2008 samt att bli helt fossilbränslefria i processen. Ett viktigt led i arbetet är att genomföra en energikartläggning av hela fabriken.

Projektmål
Projektet skall mynna ut i en rapport innefattande en energikartläggning för vald delprocess på Nymölla Bruk (se punktlistan nedan), som redovisas med hjälp av sankeydiagram. Rapporten skall innehålla diskussion och resonemang kring mätvärdesosäkerhet kopplat till ingående data och beräkningar.

Uppgift/problemformulering

 • Genomföra en energikartläggning inom ramen för ett examensarbete inom högskoleutbildningen, inklusive nödvändiga mätningar av process och flöden
 • Redovisa resultaten i sankeydiagram
 • Hantera mätvärdesosäkerhet och diskutera vilka slutsatser som kan dras utifrån mätvärdena
 • Utifrån energikartläggningen utarbetar förslag på energibesparande eller energieffektiviserande åtgärder (lönsamhetsberäkning och kostnadsberäkning)

Processer som är aktuella för energikartläggning under 2020 (exjobbaren skulle ha möjlighet att själv välja ett av dessa områden):

 • Övergripande energibalans
 • Försörjningssystem
  • Ventilation
  • Vattenanvändning
  • Belysning
  • Transporter (internt)
 • Processer
  • Renseri
  • Massafabrikens delprocesser
  • Pappersbrukets delprocesser

Är du intresserad? Ta kontakt med oss:
Per-Arne Olsson, Energiteknisk chef/projektledare
Email:perarne.olsson@storaenso.com

Tillbaka