kablar

IT-säkerhet 180 hp

Startar ej

Programmet kommer att ersättas av ett högskoleingenjörsprogram i IT-säkerhet. Målet är att ha en stark synergieffekt med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Som ett led i införandet av högskoleingenjörsprogrammet i IT-säkerhet med start höstterminen 2018 kommer BTH att ställa in kandidatprogrammet IT-säkerhet hösten 2017.

Intresserade är välkomna att söka till högskoleingenjörsprogrammet höstterminen 2018.

Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället mot internetbrott, datavirus, hackerattacker och andra digitala hot. Denna utbildning ger dig kunskaperna du behöver i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som IT-säkerhetsstrateg, säkerhetschef, systemutvecklare, säkerhetsspecialist eller som rådgivare och konsult i säkerhetsfrågor.

Antalet uppkopplade datorer ökar samtidigt som nya verktyg sprids för intrång, bedrägerier och sabotage. Därför kommer din kompetens att efterfrågas av både företag och myndigheter. Du får en stabil grund av kunskaper i datavetenskap, matematik och programvaruteknik. Inom säkerhet studerar du bland annat nätverkssäkerhet, digital undersökningsteknik, kryptering och illasinnad programvara. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap, inriktning IT säkerhet.

David berättar om IT-säkerhetsprogrammet

 

Studentintervju med David Andersson (1 min)

David läser IT-säkerhet vid BTH. Han berättar vad IT-säkerhet innebär och varför han valde att söka just den utbildningen.

Johan berättar om vad han jobbar med efter utbildningen i IT-SÄKERHET

Alumnintervju med Johan Larsson (3 min)

Johan berättar om sin studietid vid BTH och vad han jobbar med idag.

Diagram

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86904
 • Period: 2017 vecka 34 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Startar ej
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C.

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram nya säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning, hur den kan analyseras och vilka konsekvenser säkerhetstekniken kan ha på företag och samhälle.

Laborationer är ett stående inslag i våra kurser. För detta ändamål har ett specialanpassat säkerhetslaboratorium byggts upp på BTH. Här finns det möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska och du har möjlighet att även välja närliggande ämnen som företagsekonomi.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet.  I årskurs tre väljer du själv utbildningsprofil i form av valbara kurser, du kompletterar dina kunskaper i IT-säkerhet med en egen inriktning. Det finns möjlighet att välja kurser motsvarande 30 hp ur följande tre säkerhetsprofiler: programvarusäkerhet, nätverkssäkerhet och strategisk säkerhet. Utbildningen avslutas med en projektkurs och en kandidatuppsats på vardera 15 hp där avsikten är att du ska pröva dina färdigheter hos ett företag, vilket brukar leda till nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter.

Efter avlagd examen kan du ge dig ut på arbetsmarknaden där det finns ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer. Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett mastersprogram.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: datavetenskap.
Inriktning: IT-säkerhet.
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Computer Science.
Specialization: Security Engineering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna analysera risker och hot inom informationssäkerhet och relatera dessa till bearbetning, lagring, hantering och distribution av information
 • förstå sambanden mellan risker och hot inom informationssäkerhet och ge dessa ett helhetsbaserat perspektiv
 • förstå och självständigt kunna analysera samt tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom IT-säkerhet där såväl mänskliga och tekniska som ekonomiska och organisatoriska aspekter inkluderas.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga och färdighet att identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informationsintensiva system
 • visa förmåga att kunna hantera illasinnad programvara
 • visa förmåga att på ett säkert sätt kunna hantera distribution av programvara och information, tillämpning av säkerhetsmekanismer och -applikationer, samt design, utveckling, implementation och utvärdering av säker programvara i osäkra miljöer
 • visa förmåga att kunna tillämpa den teoretiska basen i datavetenskap och matematik för IT-säkerhet
 • kunna söka och kritiskt bearbeta, tillgodogöra sig och förmedla information och kunskaper i ett snabbt föränderligt område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna bedöma hotbild och den säkerhet som krävs för relevanta frågeställningar inom samhällsområdet och bland företag
 • förstå att IT-säkerhetsarbete kräver ett etiskt såväl som ett moraliskt ansvarstagande
 • känna till aktuella forskningsfrågor inom IT-säkerhet samt självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera sådana frågeställningar utifrån vetenskapliga metoder.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta som bl.a. IT-säkerhetsspecialist och/eller systemutvecklare inom t.ex. IT- eller telekom-branschen. Karriärmöjligheter utomlands är fullt möjlig efter erlagd examen så utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta i utlandet.
Upplägg

Studerande på utbildningsprogrammet förväntas studera heltid under 3 år. Utbildningsprogrammet ges enbart på campus. Vissa kurser ges på engelska och engelsk litteratur förekommer ofta. Nedan visas rekommenderad studiegång. Kurserna läses normalt sett parallellt på halvfart. Varje läsperiod omfattar totalt 15 högskolepoäng. Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

Programmet avslutas med ett skriftligt kandidatarbete om 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Anton Borg

Studievägledare: Studievägledning