Digital bildproduktion

Digital ljudproduktion 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med ljuddesign och ljudberättande i digitala medier. Ditt framtida yrke finns inom alla branscher där man producerar ljud. Där behövs specialistkompetens hur man genom ljud skapar, förstärker och underbygger innehållet i en digital medieproduktion. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som ljuddesigner på ett spelföretag, inom filmindustrin eller som ljudproducent inom mediebranschen.

Under din utbildning kommer du att undersöka olika berättartekniker och gestaltningsformer med ljud som grundsten, samt hantverket kring ljudberättande. Våra ljudstudior är utrustade med den senaste tekniken, där du får möjlighet att använda din kreativitet och experimentera.

Utbildningen ger dig en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programupplägg

Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser spel. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker där vi skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med medietekniska material relevanta för ljudproduktion. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier. Tillsammans med andra och enskilt testar du ljudbilder med särskilt fokus på berättande. Kursen syftar till att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudberättande och ljuddesign så att du fortsättningsvis kan undersöka med hjälp av dessa kunskaper.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, digital ljudproduktion. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Andra året inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen undersöker du ljuddesign och ljudberättande för att utveckla din förståelse för din roll som ljuddesigner i medietekniska gestaltningar. Du arbetar med begrepp som: ”worldizing”, audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kurserna behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestaltningar med fokus på ljuddesign.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Paul studerar Digital ljudproduktion

Studentintervju med Paul Lindberg  (2,40 min)

Paul berättar varför han valde att läsa digital ljudproduktion. Han berättar även att man samarbetar mycket mellan programmen, vilket möjliggör stora projekt.

DIGITAL LJUDPRODUKTION Studentprojekt

Svenssons (7 min)

Svenssons är ett filmprojekt där studenterna David Junker och Robert Svärd från Digital ljudproduktion stått för all ljudläggning och musik.

The HOUSE – GAME (5 min)

I kursen Interaktiv ljuddesign fick som slutuppgift att under ca 1,5 veckor göra ett spel ihop med programmerare från Digitalaspel utbildningen. Vi jobbade i XNA och Xact.

Studentpresentation (1,30 min)

Lucas och Marcus från digital bild och ljudproduktion berättar om ett av deras studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 35 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser spel. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker där vi skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med medietekniska material relevanta för ljudproduktion. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier. Tillsammans med andra och enskilt testar du ljudbilder med särskilt fokus på berättande. Kursen syftar till att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudberättande och ljuddesign så att du fortsättningsvis kan undersöka med hjälp av dessa kunskaper.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, digital ljudproduktion. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Andra året inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen undersöker du ljuddesign och ljudberättande för att utveckla din förståelse för din roll som ljuddesigner i medietekniska gestaltningar. Du arbetar med begrepp som: ”worldizing”, audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kurserna behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestaltningar med fokus på ljuddesign.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktionerge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från digital ljudproduktion kan bl.a. arbeta som ljuddesigner och ljudprogrammerare inom upplevelseindustrin. Dina kunskaper och erfarenheter inom teamarbete, produktioner och projekt kommer också att kvalificera dig för arbete inom andra områden, såsom film- och tv-produktion.
Upplägg

Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av första terminen.

Termin två inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för huvudområdets utbildningar.

Termin fyra består av två kurser. Den första är en fördjupningskurs i berättande, som följs av en fördjupningskurs i produktion.

Termin fem inleds med en kurs i forskningsmetodik vilken förbereder inför kandidatarbetet under termin sex.

Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Daniel Nilsson

Studievägledare: Studievägledning