spelillustration

Digitala spel 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Som blivande spelkreatör arbetar du aktivt med att skaffa dig kunskap om och förståelse för världen och människan genom spelbaserade gestaltningar. Du utvecklar ett analytiskt förhållningssätt till befintliga spel som en förutsättning för att pröva och utmana teknik tillsammans med berättande.

På digitala spel kommer du att utveckla spelmediet för att undvika reproduktioner av redan gjorda speluttryck vilket kräver nyfikenhet på hur spel gestaltas i nya sammanhang. Vad händer om spelplanen är torget i staden där du bor och hur tar du med dig de erfarenheterna in på en digital spelplan, hur förändras mekaniken och dynamiken? Som spelkreatör använder du dig av den lekfulla och utmanande kraften som finns i spelmediet för att skapa engagemang, upplevelser och meningsfullhet.

I utbildningen prövar du tekniska, etiska, estetiska och samhälleliga förhållningssätt i och genom en medieteknisk undersökning. För att förstå och verka i detta sammanhang används vetenskapliga metoder och teoretiska perspektiv från aktuell forskning.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

DICE och Forgottenkey - tidigare studenter berättar

Robin – driver spelstudio som indieföretag (1 min)

Robin berättar mer om företaget Forgottenkey samt sin tid som student på Digitala spel.

 

Erik – Design director på DICE (2 min)

Erik berättar om utbildningen Digitala spel och vad han gör som Design director på DICE.

Studenten Joakim berättar om Digitala spel

Studentintervju med Joakim Westblad (4 min)

Joakim läser Digitala spel vid BTH. Hör honom berätta om programmets upplägg och varför han valde att söka just den utbildningen.

Studentprojekt

Epigenesis (2 min)

Epigenesis är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Dead Shark Triplepunch och deltar som finalister med spelet i den internationella tävlingen Make Something Unreal. Läs mer om spelet! Du kan också kolla in deras sida på Facebook.

Digitalaspel studentprojekt - Gift

GIFT
GIFT är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Floating Island och deltar med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards.är ett litet spel bygger på idén att använda spel som en annan typ av media för att informera människor om den allvarliga sidan om livet.Läs mer om spelet här eller stöd spelet på deras sida hos Swedish Game Awards

Digitala spel - studentprojekt Noble

Project Noble
Project Noble är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Bleeding Pixels och deltar med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. Just nu är de i fullfart med att spela in rörelser till en av sina karaktärer med hjälp av Motion Capture. Läs mer om spelet här eller stöd spelet på deras sida hos Swedish Game Awards

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2016 vecka 35 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Behörighetskrav:
  Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
  eller
  Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar


Programmet utvärderas årligen av studenterna. Studenternas synpunkter på programmet används ska förbättra moment i programmet. Justering av utbildningsplan görs i stort sett varje år.
Nya kurser läggs till och gamla kurser ändras eller ersätts.

Alumni


Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: designers, leveldesigners, grafiker, programmerare och producenter på svenska spelutvecklingsföretag. En del av våra tidigare studenter arbetar även på mer traditionella mjukvaruutvecklingsföretag och en del arbetar på konsultföretag med olika former av mjukvaruutveckling.
Utöver dessa så har många tidigare studenter startat egna spelföretag som fokuserar på småskalig spelutveckling.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsbaserade grupper
BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering.
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
BF Sökande med
- intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.
Högskoleprovsbaserade grupper
HP Högskoleprov
Övriga sökande
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Antagningsprocedur

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs,
som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad.
Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs.
Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del
(vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett
förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Praktisk information

 1. Läs mer om grundläggande behörighet
 2. Läs mer om antagningsproceduren
 3. Läs mer om studier utomlands
 4. Praktisk information hittas under 'Vill studera'

Profil - innehåll


Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser i spel. Du tar en aktiv roll som verklighetsproducerande spelutvecklare där du skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av spel. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som form och uttryck och du får pröva olika materiella och rumsliga former som till exempel brädspel. Denna introduktion är viktig för att skapa förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar samt att utveckla en vidgad syn av spelfältet.

Vårterminen i årskurs ett ägnar du åt en kurs i interaktion och konceptutveckling med fokus på situerat skapande. Kursen syftar till att du ska undersöka fenomenet interaktion som sker mellan teknik och människor på fysiska platser. Undersökningarna presenterar du i koncept och text. Kursen bygger på fyra grundläggande perspektiv: ”critical making”, etnografi, situerad kunskap och ansvarsfull design. Du kommer att skapa spel med hjälp av mikrokontroller samt mobiltelefonen som en länk mellan människa, teknik och fysisk plats.

Som student i digitala spel börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen presenterar och diskuterar du genom överblick av historiska konstepoker och -ismer. Du kommer också analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar under kursen.

Höstterminens sista kurs handlar om teknovetenskaplig diffraktion. Genom diffraktion, som är en grundläggande teknovetenskaplig metodologi, utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Här undersöker du ett förutbestämt tema med syfte att lyfta fram betydelsen av dina egna val och beslut men också att hitta meningsfullhet ute i marginalen. Detta gör du genom att skapa spel med fokus på vilka val som görs, vilken feedback spelaren får och hur detta i sin tur får relevans för spelets dynamik.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som kombineras med kursen fördjupning i produktion. Kurserna behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Inom spel har texten en bärande roll, allt från de första MUD-spelen till ”visual novels” och de interaktiva dramaspelen. Under kursen prövar du olika grepp kring hur skrivandet möjliggör spels narrativ och meningsfullhet.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i teknovetenskaplig forskningsmetodik som tillsammans med kursen tematisk fördjupning förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Den första kursen är en fortsättning på kursen teknovetenskaplig diffraktion men presenterar också andra teknovetenskapliga metodologier. Din uppgift är att integrera en eller flera av dessa metodologier i en medietekniskt relevant undersökning med fokus på spelutveckling. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår ifrån en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en egenproducerad vetenskaplig text och en egen spelgestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Lärandemål


Efter genomförd utbildning ska studenten
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter.
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner

Uppläggning av utbildningen


Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet.

Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av första terminen.

Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i interaktions- och konceptbegreppen och att undersöka interaktioner mellan teknik och människor på fysiska platser genom gestaltande undersökningar.

Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för huvudområdets utbildningar.

Hela termin fyra är en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.

Termin fem inleds med en kurs i teknovetenskaplig forskningsmetodik och avslutas med en kurs, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och professionsperspektiven.

Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett kandidatarbete i form av en produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll


Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Jobbprofiler


Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång.
Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Fortsatta studier


Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.
På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd


Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

 1. Läs om utlandsstudier

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Fredrik Gullbrandson

Studievägledare: Studievägledning