spelillustration DIGITALA SPEL

Digitala spel 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Som framtidens spelutvecklare tar du digitala upplevelser till nya nivåer. Under din utbildning kommer du att få utmana dina frågeställningar genom att undersöka och visa komplicerade situationer genom spel. Utbildningen rustar dig för att arbeta som spelutvecklare eller entreprenör inom spelindustrin. Med dina erfarenheter av att bryta ny mark genom digitala medier och med din förmåga att jobba i team är du också förberedd för fortsatta studier och är eftertraktad inom andra mediabranscher.

Utbildningen ger dig en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden, men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programupplägg

Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser i spel. Du tar en aktiv roll som verklighetsproducerande spelutvecklare där du skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av spel. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som form och uttryck. Denna introduktion är viktig för att skapa förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar samt att utveckla en vidgad syn av spelfältet.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, digitala spel. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Som student i digitala spel börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen presenterar och diskuterar du genom överblick av historiska konstepoker och -ismer. Du kommer också analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar under kursen.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar med fokus på digitala spel.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

DICE och Forgottenkey - tidigare studenter i DIGITALA SPEL berättar

Robin – driver spelstudio som indieföretag (1 min)

Robin berättar mer om företaget Forgottenkey samt sin tid som student på Digitala spel.

 

Erik – Design director på DICE (2 min)

Erik berättar om utbildningen Digitala spel och vad han gör som Design director på DICE.

Studenten Joakim berättar om Digitala spel

Studentintervju med Joakim Westblad (4 min)

Joakim läser Digitala spel vid BTH. Hör honom berätta om programmets upplägg och varför han valde att söka just den utbildningen.

DIGITALA SPEL Studentprojekt

Epigenesis (2 min)

Epigenesis är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Dead Shark Triplepunch och deltar som finalister med spelet i den internationella tävlingen Make Something Unreal. Du kan också kolla in deras sida på Facebook.

Digitalaspel studentprojekt - Gift

GIFT
GIFT är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Floating Island och deltar med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards.är ett litet spel bygger på idén att använda spel som en annan typ av media för att informera människor om den allvarliga sidan om livet. Läs mer om spelet här.

Digitala spel - studentprojekt Noble

Project Noble
Project Noble är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Bleeding Pixels och deltar med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. Just nu är de i fullfart med att spela in rörelser till en av sina karaktärer med hjälp av Motion Capture. Läs mer om spelet här.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 35 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser i spel. Du tar en aktiv roll som verklighetsproducerande spelutvecklare där du skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av spel. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som form och uttryck. Denna introduktion är viktig för att skapa förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar samt att utveckla en vidgad syn av spelfältet.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, digitala spel. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Som student i digitala spel börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen presenterar och diskuterar du genom överblick av historiska konstepoker och -ismer. Du kommer också analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar under kursen.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar med fokus på digitala spel.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektivindividuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång.Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.
Upplägg

Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av första terminen.

Termin två inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för huvudområdets utbildningar.

Termin fyra består av två kurser. Den första är en fördjupningskurs i berättande, som följs av en fördjupningskurs i produktion.

Termin fem inleds med en kurs i forskningsmetodik vilken förbereder inför kandidatarbetet under termin sex.

Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Fredrik Gullbrandson

Studievägledare: Studievägledning