DIGITALA MEDIER OCH SPELTEKNIK, INTERAKTION MED WEBBTEKNOLOGIER

Interaktion med webbteknologier 180 hp

Startar ej

Eftersom webben är i ständig utveckling kommer du att utforska och utveckla de senaste teknikerna inom Internet of things och Web of things. Tillsammans med de andra utbildningarna på Campus Karlshamn är du med och skapar framtidens allt mer komplexa system och digitala infrastrukturer, där tjänster flyttar ut i bilar, kläder och andra prylar. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som programmerare och designer på IT-företag, produktionsbolag, medieföretag, spelföretag, reklambyårer eller projektledare inom media.

Under din utbildning kommer du att arbeta och experimentera med nya tekniker såsom singleboard computers och microcontrollers. De kopplas samman och kommunicerar via webben med appar, smartwatches, webbsidor och webbapplikationer och bildar tillsammans nya ekosystem. Det är i dessa sammanhang du utforskar, undersöker och verkar i. Du har stort eget inflytande över vilka tekniker du vill fördjupa dig i.

Utbildningen ger dig en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden, men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programupplägg

Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som social media. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker där vi skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med medietekniska material, relevanta för internetteknologier. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i ditt eget program, interaktion med webbteknologier. Teman som du kommer att få arbeta med handlar om internet, dess historia och nutid, kopplingar mellan det fysiska och det digitala samt vad som menas med digital infrastruktur. Kursen syftar till att du skapar en grundläggande karta som du sedan kan bygga vidare på senare kurser. Kartan ritar du genom läsning, skrivande och din egen undersökning där människor, teknik, artefakter, platser, tid och idéer växer fram.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, interaktion med webbteknologier. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Som student i interaktion med webbteknologier börjar du din andra hösttermin med en kurs i digital infrastruktur. Kursen innehåller teknologier och begrepp som är förutsättningar för att ska kunna fördjupa dig i och problematisera de sammanhang där webbapplikationer finns. Detta innefattar koncept och teknologier för miljö, arkitektur och kommunikation i digital infrastruktur.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Arnard och Julia berättar om webbutveckling

Studentintervju med Arnard och Julia (3 min)

Hur är det att plugga på BTH och vad innebär webbutveckling? Hör Arnard och Julia berätta om utbildningen.

Martin - fixade Blocketappen och grundade Appcorn

Alumnintervju med Martin Alleus (2 min)

Martin är en av grundarna till Appcorn. Hör honom berätta om studietiden vid BTH.

INTERAKTION MED WEBBTEKNOLOGIER Studentprojekt

Sprinty studentprojekt

Sprinty
Sprinty.se är en planeringstjänst av Emil Aspman för mindre projekt. Alla i gruppen ska enkelt kunna följa vad som gjorts, görs och ska göras. Projketarbetet kan planeras i en hierarki på fyra olika nivåer av alla i gruppen. På projektnivå bestämmer projektledaren projektnamn, beskrivning och vilka som är med i projektet. Grupper används för att gruppera sprintar till t.ex. milestones eller tidsperioder. Sprintar med tasks tillhör en användare som kan lägga till nya och välja vilken sprint som ska vara aktiv. Användaren kan lägga till, ta bort och ändra status på sina tasks. Allt detta för att projektgruppen ska få en bättre överblick.
Läs mer på www.sprinty.se

Studentprojekt kyparn

Kyparn
Kyparn.se började som ett kandidatarbete under utbildningen webbutveckling. Läs mer på www.kyparn.se

Studentprojekt Appcorn

Appcorn
Blockets iPhone-app började som ett kandidatprojekt. Till slut blev det företaget Appcorn som nu även gjort en Spotifyapp. Läs mer på www.appcorn.se

Innehåll

 

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86906
 • Period: 2017 vecka 35 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Startar ej
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som social media. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker där vi skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med de andra utbildningarna inom medieteknik.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med medietekniska material, relevanta för internetteknologier. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i ditt eget program, interaktion med webbteknologier. Teman som du kommer att få arbeta med handlar om internet, dess historia och nutid, kopplingar mellan det fysiska och det digitala samt vad som menas med digital infrastruktur. Kursen syftar till att du skapar en grundläggande karta som du sedan kan bygga vidare på senare kurser. Kartan ritar du genom läsning, skrivande och din egen undersökning där människor, teknik, artefakter, platser, tid och idéer växer fram.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, interaktion med webbteknologier. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Som student i interaktion med webbteknologier börjar du din andra hösttermin med en kurs i digital infrastruktur. Kursen innehåller teknologier och begrepp som är förutsättningar för att ska kunna fördjupa dig i och problematisera de sammanhang där webbapplikationer finns. Detta innefattar koncept och teknologier för miljö, arkitektur och kommunikation i digital infrastruktur.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektivindividuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter.
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet har en bred utgångspunkt och möjlighet att specialisera sig inom alla av webbutvecklingens delområden.Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta med grundläggande webbutveckling i PHP, Java, Javascript eller C#. En arbetsform som är vanlig är att arbeta med att skapa CMS-gränssnitt i PHP, CSS och HTML. Exempel på CMS (Content Management System) är Wordpress, Drupal, Joomla och Expression Engine.För alla som startar en utbildning nu är det en fantastisk möjlighet att komma in från början i den kommande webbstandarden HTML 5 och skapa interaktiva gränssnitt vilket kommer att bli en viktig del i arbetsmarknaden de kommande åren.Programmet ger möjlighet för studenten att inrikta sig mot specialiserade kunskaper såväl som generella och breda kunskaper. Detta innebär att en student med examen från programmet passar både som egenföretagare och att arbeta inom företag av alla storlekar.Team-arbete är en viktig del i utbildningen. Det ger en utmärkt grund för olika positioner och nivåer i team och projekt kopplade till jobb inom området webbutveckling.
Upplägg

Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av första terminen.

Termin två inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för huvudområdets utbildningar.

Termin fyra består av två kurser. Den första är en fördjupningskurs i berättande, som följs av en fördjupningskurs i produktion.

Termin fem inleds med en kurs i forskningsmetodik vilken förbereder inför kandidatarbetet under termin sex.

Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mattias Schertell

Studievägledare: Studievägledning