student med en laptop

Spelprogrammering 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

En spelprogrammerare arbetar med att ta fram tekniken som driver datorspelet. Tekniken är därför en mycket viktig del i spelutveckling, men det är även den som sätter gränser. En duktig spelprogrammerare har kunskap att tänja dessa gränser.

Efter utbildningen kan du arbeta som programmerare på både spelföretag och andra företag som jobbar med mjukvaruutveckling.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

Studentintervju

Studentintervju med Joel Melin (1 min)

Joel berättar om programmet Spelprogrammering.

Studentprojekt

Studentprojekt över programgränser (6 min)

På BTH finns flera program inom spelområdet. I studentprojekten jobbar studenterna över programgränserna och skapar spelen tillsammans.

Formless (1 min)

Formless är ett lagbaserat multiplayer-spel utformat för snabba och intensiva spelomgångar för 4-8 spelare. Den karaktär som en spelare kontrollerar antar utseende beroende på vad spelaren utför och samtidigt animeras den av partiklar. Innan varje runda väljer spelaren vilka attacker och vilken grundform karaktären ska ha.

Formless Editor (5 min)

Formless editor innehåller tre olika verktyg för att skapa partikeleffekter, former och banor till spelet. Ett av verktygen är ”Shape Editor”, i den kan användaren skapa de former som spelaren kan anta och transformeras till. Genom att sätta ut, koppla ihop och flytta på punkter skapas olika animationer.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2016 vecka 34 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Behörighetskrav:
  Områdesbehörighet A8: Matematik 3b alt 3c (Fysik 2, Kemi 1 krävs ej).
  Eller:
  Områdesbehörighet 8: Matematik C. (Fysik B, Kemi A och Matematik D krävs ej).

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: spelprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet

Programutvärderingar


Programmet utvärderas årligen av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet. Justeringar av utbildningsplanen görs i princip varje år. Nya kurser läggs till och gamla kurser modifieras eller byts ut.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som mjukvaruutvecklare både inom och utanför spelföretag.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsbaserade grupper
• BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
• BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering.
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
• BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
• BF Sökande med
- intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.
Högskoleprovsbaserade grupper
HP Högskoleprov
Övriga sökande
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under för-utsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs,
som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad.
Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs.
Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del
(vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett
förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Praktisk information

 1. Läs mer om grundläggande behörighet
 2. Läs mer om antagningsproceduren
 3. Läs mer om studier utomlands
 4. Praktisk information hittas under 'Vill studera'

Profil - innehåll


Är du en problemlösare som vill utmana teknikens gränser? Utbildningen gör dig redo för jobb inom både spelutveckling och inom andra mjukvaruområden.

Det blir programmering från första dagen och du läser kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Ditt huvudspråk blir C++ som är det dominerande programspråket i spelbranschen. Du lär dig även scriptspråk som Lua och Python. Dina kunskaper fördjupas genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Under utbildningen blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt. I större projekt skapar du spel i team tillsammans med dina studiekamrater. Du lär dig behärska spelprogrammering, framförallt avancerad grafikprogrammering och du får en teoretisk bas i datavetenskap och matematik. Utbildningen hjälper dig förstå hela processen för spelutveckling och vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och även hur kunskapsutbytet dem emellan sker. Du kommer att producera flera olika spel allt från spel på mobila enheter till större spel för PC. Efter utbildningen kan du förstå samt självständigt analysera och använda den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet. Du kommer också att vara rustad för att snabbt kunna söka ny kunskap inom det snabbt föränderliga område som spelprogrammering är.

Första året läser du grundläggande kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion.
Andra året fördjupas kunskaperna genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, 3D-programmering och ett spelprojekt.
Det tredje och avslutande året innehåller bland annat kurser i prestandaoptimering och forskningsmetodik innan ett stort spelutvecklingsprojekt tar vid. Under detta projekt arbetar du och dina studiekamrater i större grupper tillsammans med grafiker och utvecklar ett PC-spel. Under det tredje året gör du också ditt kandidatarbete i datavetenskap.
Den största delen av undervisningen sker på svenska men någon eller några kurser kan ges på engelska.
Du utbildas med fokus på spelbranschen, men den teoretiska basen och de färdigheter du får gör dig lämplig som programmerare eller konsult inom alla områden där hög prestanda och/eller visuella tillämpningar är viktigt för interaktionen mellan människa och teknik. Flera före detta studenter arbetar utomlands, både inom och utanför spelindustrin. Om du känner att du vill göra en akademisk karriär är vidare studier på ett masterprogram inom datavetenskap en bra fortsättning.

Lärandemål


Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förståelse för den teoretiska basen i datavetenskap och matematik för spelprogrammering
 • visa förståelse för hela processen för spelutveckling och de moment som finns i denna
 • visa förståelse för olika roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och hur kunskapsutbytet med dem sker
 • ha god inblick i den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom det snabbt föränderliga område som spelprogrammering är
 • behärska spelprogrammering, speciellt avancerad grafikprogrammering både individuellt och i grupp kunna producera datorspel, framförallt för PC.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att vidareutveckla sin kompetens då behov föreligger
 • visa förmågan att göra analyser och bedömningar ur ett datavetenskapligt perspektiv.

Uppläggning av utbildningen


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.
Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll


I princip all kurslitteratur är på engelska.

Jobbprofiler

En student med examen från programmet kan arbeta som spelprogrammerare i spelindustrin men även som mjukvaruutvecklare i företag utanför spelbranschen.Utbildningen ger kunskaper som inte är knutna endast till Sverige utan ger bra möjligheter för studenter som vill arbeta i utlandet. Flera tidigare studenter på utbildningen arbetar utomlands, både i och utanför spelindustrin.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet datavetenskap.På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i datavetenskap.

Programråd


Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

 1. Läs om utlandsstudier

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mats-Ola Landbris

Studievägledare: Studievägledning