TECHNICAL ARTIST I SPEL, kvinnlig student i datorsal

Technical artist i spel 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Har du ett intresse för både grafik och programmering? Då är technical artist i spel en utbildning för dig. Du kan arbeta både som grafiker, programmerare samt fungera som den viktiga länken mellan de båda rollerna. Utöver spelindustrin kan andra tänkbara branscher vara inom reklam, visualisering eller annan mjukvaruproduktion.

För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. Som technical artist har du kompetensen som för samman programmerare och grafiker och du kan samtidigt bidra inom båda områdena. Du kan till exempel arbeta inom spelutveckling, visualisering, reklam eller inom annan grafik- och mjukvaruproduktion.

Technical artist i spel innehåller både grundläggande och avancerade kurser i programmering och grafik. Under kurserna får du möjlighet att lära dig de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i utveckling av digitala spel.

Programupplägg

Utbildningen börjar med att lära dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D-grafik som 3D-grafik. Här kommer du lära dig både de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna. Under utbildningens gång byggs detta på med mer avancerade kurser inom båda områdena. Exempel på detta är kurser inom 3D-programmering, animationstekniker, pluginverktyg samt att du får göra ett eget nivåverktyg som är specialanpassat för egengjord spelmotor. Undervisningen är en blandning mellan traditionella föreläsningar, akademiskt skrivande och laborationer i speciellt avsedda datorsalar tillsammans med handledare och lärare. Dessutom kommer du att arbeta i projektform med andra studenter för att ta fram både prototyper och spel. Här kommer du få öva på att hitta kreativa lösningar på tekniska utmaningar och begränsningar. Vissa projekt genomförs med studenter från andra utbildningar vilket ger en möjlighet att både arbeta självständigt och som en del av ett team.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnat dig under utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att ha en stark teoretisk och praktisk kunskapsbas som du inte bara kan tillämpa i rollen som technical artist utan även inom andra områden i spelindustrin, så som grafiker eller programmerare. Andra tänkbara branscher kan vara inom reklam, visualisering, eller annan mjukvaruproduktion. Ditt eget intresse och motivation spelar en betydande roll och är avgörande för val av bransch. Oavsett vilket intresse du har så ger utbildningen en bred och gedigen grund inför ditt kommande yrkesliv.

Studentintervju med Alve Andersson (3 min)

Hör Alve berätta varför han valde att läsa Technical artist i spel samt vad utbildningen innebär.

Studentintervju med John och Martin (5 min)

John och Martin kunde inte bestämma sig för om de skulle läsa grafik eller programmering. I utbildningen Technical artist får de möjligheten att läsa båda.

 

TECHNICAL ARTIST Studentprojekt

Stora spelprojektet – en samling av spel som är producerade av studenter som går sista året på flera olika spelutbildningar.

Producerat under kursen Karaktärsanimation av Johan Anderdahl, Matilda Karlsson och Lukas Orsvärn.

Producerat under kursen Karaktärsanimation av Sofia Höglund, Kim Kristiansson och Fredrick Johansson.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 34 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Har du ett intresse för både grafik och programmering? Då är technical artist i spel utbildningen för dig. Här lär du dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D- grafik som 3D-grafik.

För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. I rollen som technical artist fungerar du som länken mellan grafiker och programmerare. Du ska exempelvis kunna säkerställa att grafik går att implementera i ett spel utan att offra den artistiska visionen, samtidigt som de tekniska gränserna för plattformen inte överskrids. För att kunna göra detta behöver du både vara yrkesskicklig i användandet av 3D-grafikprogramvara och behärska olika programmeringsspråk som används i skapandet av spel.

Utbildningen börjar med att lära dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D-grafik som 3D-grafik. Här kommer du lära dig både de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna. Under utbildningens gång byggs detta på med mer avancerade kurser inom båda områdena. Exempel på detta är kurser inom 3D-programmering, animationstekniker, pluginverktyg samt att du får göra ett eget nivåverktyg som är specialanpassat för egengjord spelmotor. Undervisningen är en blandning mellan traditionella föreläsningar, akademiskt skrivande och laborationer i speciellt avsedda datorsalar tillsammans med handledare och lärare. Dessutom kommer du att arbeta i projektform med andra studenter för att ta fram både prototyper och spel. Här kommer du få öva på att hitta kreativa lösningar på tekniska utmaningar och begränsningar. Vissa projekt genomförs med studenter från andra utbildningar vilket ger en möjlighet att både arbeta självständigt och som en del av ett team.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnat dig under utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att ha en stark teoretisk och praktisk kunskapsbas som du inte bara kan tillämpa i rollen som technical artist utan även inom andra områden i spelindustrin, så som grafiker eller programmerare. Andra tänkbara branscher kan vara inom reklam, visualisering, eller annan mjukvaruproduktion. Ditt eget intresse och motivation spelar en betydande roll och är avgörande för val av bransch. Oavsett vilket intresse du har så ger utbildningen en bred och gedigen grund inför ditt kommande yrkesliv.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Utveckling av digitala spel.
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Lärandemål

Kunska och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa grundläggande förståelse för 3D-modellering, 3D-grafik, spelprogrammering och verktygsutveckling
 • visa förståelse för problemen med att koppla 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering
 • visa förståelse för hela processen inom spelutveckling och alla moment som finns inom dennavisa kunskap om vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt samt hur kunskapsutbytet mellan dem sker och kan utvecklas.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna realisera och implementera verktyg och metoder för koppling mellan 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering
 • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom snabbt föränderliga område som spelutveckling
 • kunna beskriva en arbetsprocess för andra både visuellt, muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna värdera och jämföra den vetenskapliga utvecklingen inom utveckling av digitala spel i allmänhet, i synnerhet spelprogrammering och 3D-modellering
 • värdera och jämföra hur olika val står i relation till samhälleliga och etiska aspekter.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta som grafiker eller programmerare inom följande branscher: Spelutveckling, reklam, visualisering, utbildning eller annan mjukvaruproduktion.
Upplägg

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utolands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Martin Lanner

Studievägledare: Studievägledning