omgivning bth

Produktutveckling 120 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Gillar du teknik och vill jobba som konstruktör eller produktutvecklare? Nu kan du studera hemifrån på hel- eller halvfart och anpassa schemat efter ditt eget livspussel. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad där du bland annat kan arbeta som konstruktör eller produktutvecklare.

Efter examen finns många möjliga arbeten som tekniker inom företag och samhälle. Vanliga arbetsuppgifter är konstruktion och produktutveckling inom exempelvis den tillverkande industrin. Du kan bland annat arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller projektledare.

Yrkesämnen varvas med mer allmänna kurser. Bland de tekniska kurserna finns konstruktions- och materialteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Du läser även kurser i bland annat kommunikation och naturvetenskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du utför tillsammans med ett företag. Målet är att du direkt ska få användning för dina kunskaper och snabbt vara beredd på uppgifterna som väntar i arbetslivet.

Utbildningen går på hel- eller halvfart, där halvfart kan vara lämpligt om du tänker jobba parallellt med studierna. Via en webbplattform och videomöten studerar du både på egen hand och i grupp.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i produktutveckling.

Programupplägg

Här ges du möjlighet att studera hemifrån på hel- eller halvfart och anpassar schemat efter ditt eget livspussel. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad där du bland annat kan arbeta som konstruktör eller produktutvecklare.

På denna utbildning få du grundkunskaper inom området produktutveckling, det vill säga att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Utbildningens mål är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program på gymnasiet. Utbildningen ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna. De tekniska kurserna berör bland annat hållfasthetsberäkningar, övrig konstruktions- och materialteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör tillsammans med ett lokalt företag på hemmaplan eller på annan ort.

Distansstudier kan beskrivas som frihet under ansvar – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar, men du får själv ta ett stort ansvar för dina studier. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans lärplattform. Där kan du till exempel ta del av information och lyssna på inspelade föreläsningar, gör egna inlägg samt läser och kommenterar dina kurskamraters inlägg, delta i diskussioner, ställer frågor till läraren. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka och att halvfart innebär cirka 20 timmar.

Den mekaniska industrin innefattar ett brett spektrum av verksamheter vilket innebär att mängden möjliga arbeten efter examen är stor. Du kan bland annat arbeta som konstruktör eller produktutvecklare. Vissa av våra tidigare studenter arbetar också som chefer i större företag.

Tidigare student

Alumnintervju med Marie Välitalo (2 min)

Marie läste produktutveckling vid BTH och jobbar idag som sektionschef på ÅF. Hon berättar hur det var att läsa en distansutbildning.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: IT-stödd distans, Flexibel, heltid
 • Period: 2017 vecka 34 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: All undervisning och examination sker på distans.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Gillar du teknik och vill jobba som konstruktör eller produktutvecklare? Här ges du möjlighet att studera hemifrån på hel- eller halvfart och anpassar schemat efter ditt eget livspussel. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad där du bland annat kan arbeta som konstruktör eller produktutvecklare.

På denna utbildning få du grundkunskaper inom området produktutveckling, det vill säga att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Utbildningens mål är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program på gymnasiet. Utbildningen ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna. De tekniska kurserna berör bland annat hållfasthetsberäkningar, övrig konstruktions- och materialteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör tillsammans med ett lokalt företag på hemmaplan eller på annan ort.

Distansstudier kan beskrivas som frihet under ansvar – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar, men du får själv ta ett stort ansvar för dina studier. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans lärplattform. Där kan du till exempel ta del av information och lyssna på inspelade föreläsningar, gör egna inlägg samt läser och kommenterar dina kurskamraters inlägg, delta i diskussioner, ställer frågor till läraren. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka och att halvfart innebär cirka 20 timmar.

Den mekaniska industrin innefattar ett brett spektrum av verksamheter vilket innebär att mängden möjliga arbeten efter examen är stor. Du kan bland annat arbeta som konstruktör eller produktutvecklare. Vissa av våra tidigare studenter arbetar också som chefer i större företag.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik.

Lärandemål

Utöver de nationella målen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom området maskinteknik, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området
 • visa förmågan att självständigt kunna förbättra och vidareutveckla produkter.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • självständigt visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i syfte att kunna utveckla nya och förbättra befintliga produkter
 • tekniskt och ekonomiskt kunna analysera och ge förslag på vilka tillverknings-metoder som är lämpliga för tillverkning av maskintekniska produkter
 • kunna redogöra för framtagna resultat och kunna diskutera och kommunicera dessa med grupper med olika sammansättning
 • kunna analysera och simulera produkters funktion samt göra enklare analys av produkters hållfasthet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna visa kunskap om etiska aspekter i samband med produktutveckling och ta hänsyn till en produkts eventuella negativa påverkan på miljö och samhälle och därmed ha förmåga att väga in även dessa aspekter i utvecklingsarbetet.

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bl.a. arbeta inom konsultbranschen eller inom verkstadsindustri med ny- eller omkonstruktion och produktutveckling där produkterna även kan vara delar av en produktionsutrustning. Det är flera f.d. studenter från föregångare till detta program som har ledande befattningar inom företag runt om i världen. Men vanligast förekommande är att man ingår i en konstruktörs- eller produktutvecklargrupp som vidareutvecklar ett företags produkter eller komponenter eller maskiner som ingår i en produktionsprocess.I programmet ingår inga direkta kurser eller moment som förbereder för arbete internationellt.
Upplägg

Tabellen nedan beskriver den rekommenderade ordningsföljd på obligatoriska kurser ingående i programmet med antagning Ht 16. Vissa av programmets kurser samläses av flera program, vilket kan påverka ordningsföljden och placering av kurser i tid. Därför reserverar vi oss för eventuella förändringar under utbildningens gång. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Madeleine Hermann

Studievägledare: Studievägledning