Produktutveckling

Produktutveckling 120 hp

Anmälan öppnar 2018-03-15

Gillar du teknik och vill jobba som konstruktör eller produktutvecklare? Jobbar du redan i industrin men önskar högre kompetens som leder till nya arbetsuppgifter? Goda kunskaper i produktutveckling och maskinteknik gör det möjligt. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad där du bland annat kan arbeta som konstruktör eller produktutvecklare.

Efter examen finns många olika arbeten som tekniker inom företag och samhälle. Vanliga arbetsuppgifter är konstruktion och produktutveckling inom exempelvis den tillverkande industrin. Du kan bland annat arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller projektledare.

Yrkesämnen varvas med mer allmänna kurser. Bland de tekniska kurserna finns konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Du läser även kurser i bland annat kommunikation, fysik och matematik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du utför tillsammans med ett företag. Målet är att du direkt ska få användning av dina kunskaper och snabbt vara beredd på uppgifterna som väntar i arbetslivet.

Utbildningen går på helfart under två år. Undervisningen sker via en webbaserad lärplattform och videomöten. Det finns inga träffar på campus så du kan följa utbildningen från alla jordens hörn, så länge du har en god internetuppkoppling.

Kurserna på programmet ges även som fristående kurspaket på halvfart. Detta passar dig som vill kombinera studierna med arbete. Du söker till kurspaketen varje år.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i produktutveckling.

Programinnehåll

Här ges du möjlighet att studera hemifrån. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad där du bland annat kan arbeta som konstruktör eller produktutvecklare.

På denna utbildning få du grundkunskaper inom området produktutveckling, det vill säga att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Utbildningens mål är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program på gymnasiet eller som kommer från arbetslivet. Utbildningen ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna. De tekniska kurserna berör bland annat hållfasthetsberäkningar, övrig konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör tillsammans med ett lokalt företag på hemmaplan eller på annan ort.

Distansstudier kan beskrivas som frihet under ansvar – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar, men du får själv ta ett stort ansvar för dina studier. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans lärplattform. Där kan du till exempel ta del av information och lyssna på inspelade föreläsningar, göra egna inlägg samt läsa och kommenterar dina kurskamraters inlägg, delta i diskussioner eller ställa frågor till läraren. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka.

Den mekaniska industrin omfattar ett brett spektrum av verksamheter vilket innebär att mängden möjliga arbeten efter examen är stor. Du kan bland annat arbeta som konstruktör eller produktutvecklare. Vissa av våra tidigare studenter arbetar också som chefer i större företag.

Tidigare student

Intervju med tidigare student Marie Välitalo (2 min)

Marie läste produktutveckling vid BTH och jobbar idag som sektionschef på ÅF. Hon berättar hur det var att läsa en distansutbildning.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, flexibel, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86930
 • Period: 2018 vecka 36 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2018-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Här ges du möjlighet att studera hemifrån. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad där du bland annat kan arbeta som konstruktör eller produktutvecklare.

På denna utbildning få du grundkunskaper inom området produktutveckling, det vill säga att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Utbildningens mål är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program på gymnasiet eller som kommer från arbetslivet. Utbildningen ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna. De tekniska kurserna berör bland annat hållfasthetsberäkningar, övrig konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör tillsammans med ett lokalt företag på hemmaplan eller på annan ort.

Distansstudier kan beskrivas som frihet under ansvar – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar, men du får själv ta ett stort ansvar för dina studier. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans lärplattform. Där kan du till exempel ta del av information och lyssna på inspelade föreläsningar, gör egna inlägg samt läsa och kommenterar dina kurskamraters inlägg, delta i diskussioner, eller ställa frågor till läraren. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka.

Den mekaniska industrin innefattar ett brett spektrum av verksamheter vilket innebär att mängden möjliga arbeten efter examen är stor. Du kan bland annat arbeta som konstruktör eller produktutvecklare. Vissa av våra tidigare studenter arbetar också som chefer i större företag.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik.

Lärandemål

Utöver de nationella målen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom området maskinteknik, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området
 • visa förmågan att självständigt kunna förbättra och vidareutveckla produkter.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • självständigt visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i syfte att kunna utveckla nya och förbättra befintliga produkter
 • tekniskt och ekonomiskt kunna analysera och ge förslag på vilka tillverknings-metoder som är lämpliga för tillverkning av maskintekniska produkter
 • kunna redogöra för framtagna resultat och kunna diskutera och kommunicera dessa med grupper med olika sammansättning
 • kunna analysera och simulera produkters funktion samt göra enklare analys av produkters hållfasthet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna visa kunskap om etiska aspekter i samband med produktutveckling och ta hänsyn till en produkts eventuella negativa påverkan på miljö och samhälle och därmed ha förmåga att väga in även dessa aspekter i utvecklingsarbetet.

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bl.a. arbeta inom konsultbranschen eller inom verkstadsindustri med ny- eller omkonstruktion och produktutveckling där produkterna även kan vara delar av en produktionsutrustning. Det är flera f.d. studenter från föregångare till detta program som har ledande befattningar inom företag runt om i världen. Men vanligast förekommande är att man ingår i en konstruktörs- eller produktutvecklargrupp som vidareutvecklar ett företags produkter eller komponenter eller maskiner som ingår i en produktionsprocess.I programmet ingår inga direkta kurser eller moment som förbereder för arbete internationellt.
Upplägg

Tabellen nedan beskriver den rekommenderade ordningsföljd på obligatoriska kurser ingående i programmet med antagning Ht 18. Vissa av programmets kurser samläses av flera program, vilket kan påverka ordningsföljden och placering av kurser i tid. Därför reserverar vi oss för eventuella förändringar under utbildningens gång. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Madeleine Hermann

Studievägledare: Studievägledning