Öppna föreläsningar av hedersdoktor och nya professorer

Tid: 16 maj 2019 (heldag)
Plats: J1640, Campus Gräsvik

Välkommen till BTH:s installationsföreläsningar som genomförs i samband med den akademiska högtiden 2019.

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten. Ingen föranmälan behövs!

 

Föreläsning av årets hedersdoktor Mikael Blomqvist

Kl. 10-11

Entreprenörskap förändrar världen

Hedersdoktorn kommer att ge sin bild hur det är att verka med Blekinge som bas ut i världen som serieentreprenör. Han kommer även berätta om vad det är som driver honom att bygga företag och sitt engagemang i samhället.

 

Installationsföreläsningar av nya professorer 

Kl 11-12

Professor Mattias Dahl
Ämne systemteknik Tid:
45 minuter + frågor

Tekniska system och artificiell intelligens i samhällets tjänst

IT-utvecklingen har bidragit till många nya avancerade möjligheter att kartlägga och på ett tidigt stadium upptäcka, påverka och förändra samhällsföreteelser av olika slag. Analyser av olika slag spelar en avgörande roll i framtiden, inte minst vid övergången till ett mer hållbart samhälle och liv. Det finns många nya möjligheter där de självlärande tekniska systemen (sk. artificiell intelligens) kan bidra till att finna nya modeller för svårförutsägbara komplexa mönster, samspel och kedjereaktioner av händelser till följd av mänsklig aktivitet. I denna föreläsning kommer vi att få ta del av några exempel från BTH:s tillämpade tekniska forskningsverksamhet inom ämnet systemteknik.

Kl 13-16

Institutionen för fysisk planering installerar fem nya professorer under det gemensamma temat ”Planering för hållbar utveckling”. Introduktion av professor Abdellah Abarkan prefekt på institutionen för fysisk planering.

Professor Catharina Nord
Ämne: Fysisk planering
Tid:30 minuter

Social hållbarhet i fysisk planering efter apartheid. Erfarenheter från Namibia.   

Den här föreläsningen presenterar apartheids stadsplanering och ”sociala ingenjörskonst” i södra Afrika. Vad hände efter demokratiseringen och hur ser bostadsförsörjningen för ekonomiskt svagare grupper ut idag? Föreläsningen har fokus på äldre och äldres urbana livsmiljöer.

Professor Peter Schlyter
Ämne: Fysisk planering
Tid: 30 minuter

Systemperspektiv på planering för hållbarhet och miljö

Miljöfrågorna har i hög grad gått från ett fokus på ev existensen av ett miljöproblem och direkta orsakssammanhang bakom problemet mot en situation där i dag samhällets komplexitet och ett problem i sig när det gäller att både förstå, mildra eller lösa miljö-, hållbarhets- och klimatpolitiska problem. En förbättrad systemsyn kan bidra till konfliktreduktion, bättre problemförståelse och planering.

Konstnärlig professor Bertil Malmström
Ämne: Fysisk planering
Tid: 30 minuter

Planerar vi för framtiden?

De samhällsproblem som behöver planeras blir allt mer komplexa: bostadsbrist, otrygga och ojämlika städer, klimatorsakade problem, resiliens, 5G och regional samordning. Men lagstiftningen är från 1980-talet. Och kraven från politiken är att förenkla, alltså att planera snabbare och mindre. Hur hänger det ihop – behöver vi inte snarare planera mer och i längre och smartare processer. Vad kommer att krävas av framtidens stads- och samhällsplanering?

Adjungerad professor Per Haupt
Ämne: Fysisk planering med inriktning mot arkitektur och stadsplanering
Tid: 30 minuter

Stadsform och hållbar utveckling

I Sverige, liksom i många andra länder, har det skett en förtunning av den bebyggda miljön under det senaste seklet. De senaste årtiondena har den täta staden allt oftare lyfts som svaret på många av samhällsbyggandets utmaningar. I en tätare stad ökar underlag för kollektivtrafik, handel och service och värdefull odlingsmark och natur kan sparas. Samtidigt kan kvaliteter i livsmiljön påverkas negativt, exempelvis genom minskat dagsljus, högre tryck på grönytor och svårigheter att hantera klimatförändringar. Per Haupt fokuserar i sin installationsföreläsning på behovet av ökad förståelse

för sambanden mellan å ena sidan stadsform och täthet och å andra sidan effekter på olika skalor, från lokala kvaliteter till regional och nationell hushållning med resurser. För att kunna göra väl underbyggda avvägningar i vår strävan efter hållbar urbanisering krävs en informerad och kunskapsunderbyggd diskussion om glesa och täta städers för- och nackdelar.

Adjungerad professor Stellan Fryxell
Ämne: Fysisk Planering med inriktning mot arkitektur och gestaltning
Tid: 30 minuter

Staden, hållbarhet och klimatet – en undervärderad ”bygglåda”.

FÖR LITE, FÖR LÅNGSAMT – trots insatser så minskar våra klimatutsläpp långt ifrån tillräckligt för att Sverige ska bli klimatneutralt till år 2045. Sedan mitten av 1950-talet har städer i Europa expanderat geografiskt med i genomsnitt 78%, medan befolkningen bara ökat med 33%. Räknat i personkilometer är vägtransporter i Sverige cirka 8 – 9 gånger större än spårtransporter. Trafikverket skriver i förslaget till Nationell transportplan 2018 – 2029 att ”det inrikes godstransport-arbetet förväntas öka med 74% från 2012 till 2040. Städer och tätorter byggs med för stort nyttjande av mark, infrastrukturförsörjning och transportarbete. Stadens betydelse som ”bygglåda” för klimatet är starkt undervärderad.

 

Slutplädering, sammanfattning och möjlighet att ställa frågor.

Laddar Karta...