Lyckad forskningssatsning på innovativ produktutveckling

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Nu efter fem år har en första utvärdering gjorts och resultatet är mycket positivt – forskarna har varit aktiva och det är hög kvalitet på den vetenskapliga produktionen.

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem satsade BTH år 2013 på en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling.

Satsningen kunde göras tack vare medel från KK-stiftelsen och ett antal samarbetsföretag. Totalt satsades cirka 110 miljoner över sex år där KK-stiftelsen stod för en tredjedel av kostnaden och BTH tillsammans med medverkande företag för resten.

Nu har en extern part gjort en bibliometrisk utvärdering av forskningssatsningen och det är ett mycket positivt resultat som utvärderingen visar.

Utvärderingen visar att bemanningen inom forskningsområdet nästan fördubblats, att det är stabil tillväxt av forskningsproduktionen och att var tredje forskningspublikation sker i samverkan med industrin, precis som det var tänkt.

Utvärderingen visar även att det är hög kvalitet på den vetenskapliga produktionen. Den vetenskapliga genomslagskraften ligger 30 procent över genomsnittet för Norden och 45 procent högre än det svenska genomsnittet inom samma forskningsfält.

– Vi har byggt upp en stark profil inom innovativ produktutveckling med fokus på hållbara lösningar för framtiden tillsammans med våra företagspartner och det är glädjande att se att vår forskning bedöms ha så hög kvalitet, säger professor Tobias Larsson, ansvarig för forskningssatsningen.

Utvärderingen av satsningen kommer att fortsätta fram till att projektet är avslutat.

 

 

Källa:

Platsbesök MD3S, Damvad Analytics, 2018-10-25

21 november 2018